Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Chính tả - Tuần 7 trang 28 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1

Bình chọn:
4 trên 26 phiếu

Điền ui hoặc uy:

1. Điền ui hoặc uy:

b........ phấn, h....... hiệu, v...... vẻ, tận t.......

2. Điền vào chỗ trống:

a) tr hoặc ch

giò .......ả,  ......ả lại, con ......ăn, cái ......ăn

b) iên hoặc iêng

t..... nói; t..... bộ

lười b.....; b..... mất

TRẢ LỜI:

1. Điền ui hoặc uy:

bụi phấn, huy hiệu, vui vẻ, tận tụy 

2. Điền vào chỗ trống:

a) tr hoặc ch

giò chả, trả lại, con trăn, cái chăn

b) iên hoặc iêng

tiếng nói, tiến bộ,                                  

lười biếng, biến mất

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Việt 2 - Xem ngay

Bài viết liên quan