Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Luyện từ và câu - Tuần 7 trang 28 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1

Bình chọn:
3.2 trên 58 phiếu

Viết từ ngữ chỉ hoạt động phù hợp với mỗi tranh dưới đây:

1. Viết tên các môn em học ở lớp 2 vào chỗ trống:

2. Viết từ ngữ chỉ hoạt động phù hợp với mỗi tranh dưới đây:

3. Viết lại nội dung mỗi tranh nói trên bằng một câu:

Tranh 1 : .....................................

Tranh 2 : .....................................

Tranh 3 :......................................

Trang 4:.......................................

4. Điền từ chỉ hoạt động thích hợp vào chỗ trống:

a) Cô Tuyết Mai .................... môn Tiếng Việt.

b) Cô ..................... bài rất dễ hiểu.

c) Cô ...................... chúng em chăm học.

TRẢ LỜI:

1. Viết tên các môn em học ở lớp 2 vào chỗ trống:

Tiếng Việt                     Toán

Âm nhạc                       Mĩ thuật

Thủ công                      Thể dục    

Đạo đức                       Tự nhiên xã hội

2. Viết từ ngữ chỉ hoạt động phù hợp với mỗi tranh dưới đây:

1. Đọc sách

2. Viết bài

3. Học bài

4. Trò chuyện

3. Viết lại nội dung mỗi tranh nói trên bằng một câu:

Tranh 1 : Trinh đang đọc sách.

Tranh 2 : Khang đang viết bài.

Tranh 3 : Ba hướng dẫn em học bài.                                                           '

Tranh 4 : Trinh và Trang đang trò chuyện.

4. Điền từ chỉ hoạt động thích hợp vào chỗ trống:

a) Cô Tuyết Mai dạy môn Tiếng Việt.

b) Cô giảng bài rất dễ hiểu.

c) Cô khuyên chúng em chăm học.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Việt 2 - Xem ngay

Bài viết liên quan