Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

E. Writing– trang 10 Unit 7 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 8 mới

Bình chọn:
3.6 trên 17 phiếu

Tổng hợp bài tập Writing Unit 7 có đáp án và lời giải chi tiết

WRITING

1 Combine each pair of sentences, using the words/ phrases in brackets. Don't change the given

words/phrases.

[ Kết hợp mỗi cặp câu, sử dụng các từ/ cụm từ trong ngoặc. Không thay đổi các từ/ cụm từ được cho]

Đáp án:

1.Noise pollution causes a change in animals' living pattern.

[ Ô nhiễm tiếng ồn gây ra sự thay đổi môi trường sống của động vật.]

2. Radioactive pollution is very dangerous since it can cause abnormal growth./ Since it can cause abnormal growth,

radioactive pollution is very dangerous.

[ Ô nhiễm phóng xạ rất nguy hiểm bởi vì nó có thể gây ra sự phát triển bất thường.]

3. The Chernobyl nuclear accident made the area uninhabitable.

[ Tai nạn hạt nhân Chernobly đã làm cho khu vực này không thể sinh sống được.]

4. Fossil fuels such as coal or oil are burned, so acid gases are produced.

[ Nhiên liệu hóa thạch chẳng hạn như than đá hoặc dầu được đốt cháy, vì vậy khí axit được tạo ra.]

5. Because of the dangerous acid rain, trees' leaves are damaged.

[ Bởi vì mưa axit nguy hiểm, lá của cây bị hư hại.]

6. Because (its) leaves are damaged, the tree cannot get enough food energy to stay healthy.

[ Bởi vì lá bị hư hại, cây không thể nhận đủ năng lượng thức ăn để khỏe mạnh.]

2 Write about the ways individuals can improve the visual environment. Read the following notes and write your answer in the space. You do not need to use all the ideas.

[ Viết về những cách mà các cá nhân có thể cải thiện ô nhiễm trực quan. Đọc những ghi chú sau đây và viết câu trả lời của

em vào chỗ trống. Bạn không cần sử dụng tất cả những ý tưởng.]

Đáp án:

There are many things a person can do to improve the visual environment. Firstly, in your house you should organise your things neatly. Secondly, give away unnecessary furniture. Thirdly, put a dustbin in your room. Forthly, cut the grass in your garden. In your neighborhood, you can improve the visual environment by putting rubbish in the dustbin. Besides, you can take part in tree planting campaign. In addition, don’t draw on public walls. Last but not least, you should not stick ads in the wrong places.

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 Mới - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3 bước: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan