Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

E. Writing – trang 22 Unit 3 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 8 mới

Bình chọn:
3.9 trên 9 phiếu

Write questions for the underlined parts in the following sentences.

E. Writing – Viết

1. Write questions for the underlined parts in the following sentences.

Viết câu hỏi cho phần gạch chân của các câu sau.

1. The Tay people have the second largest population in Viet Nam.

___________________________________________

2. The cultural heritage of the ethnic peoples in Viet Nam is very rich.

___________________________________________

The last syllable is stressed in the word ‘engineer’.

___________________________________________

4. Of the three costumes, I like the red one most.

___________________________________________

5. The sandstone section is the most important collection in Da Nang Museum of the Cham people.

___________________________________________

KEY

1. Which ethnic people has the second largest population in Viet Nam? (Dân tộc nào có dân số lớn thứ 2 ở Việt Nam?)

2. What is the cultural heritage of the ethnic peoples in Viet Nam like? (Di sản văn hóa của các dân tộc ở Việt Nam như thế nào?)

3. Which syllable is stressed in the word ‘engineer’? (Đâu là âm tiết được nhấn trong từ ‘engineer’?)

4. Which do you like most of the three costumes?/ Which of the three costumes do you like most? (Bạn thích bộ quần áo nào trong 3 bộ quần áo đó?)

4. What is the most important collection in Da Nang Museum of the Cham people? (Bộ sưu tập nào là quan trọng nhất trong bảo tàng Chăm ở Đà Nẵng?)

5. What are the Yao people famous for? (Người Dao nổi tiếng về điều gì?)

 

2. Write full sentences about the Hung Kings Festival, using the words and phrases given.

Viết câu hoàn chỉnh về Lễ hội Đền Hùng, sử dụng các từ và cụm từ được cho.

1. Hung Kings Temple Festival / significant/ festival/ Viet Nam

2. a public holiday in Viet Nam/ since 2007

3. held annually/ 10th / third lunar month

4. It/ actually/ memorial/ Hung Kings

5. This ceremony/ organised/ to commemorate/ and/ pay tribute to/ contribution/ Hung Kings 6. They/ traditional founders/ nation/ and/ became/ fìrst kings/ our country

KEY

1. Hung Kings Temple Festival is a significant festival of Viet Nam. (Lễ hội Đền Hùng là một lễ hội quan trọng của Việt Nam.)

2. It has been a public holiday in Viet Nam since 2007. (Nó là lễ hội quốc gia của Việt nam từ năm 2007)

3. It is held annually on 10th of the third lunar month. (Nó được tổ chức hằng năm vào ngày 10 tháng 3 Âm lịch)

4. It is actually the memorial of the Hung Kings. (Nó để tưởng nhớ các Vua Hùng)

5. This ceremony is organised to commemorate and pay tribute to the contribution of the Hung Kings. (Lễ hộ được tổ chức để tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn với công lao của các Vua Hùng)

6. They are the traditional founders of our nation, and they became the first kings of our country. (Họ là những người dựng nên quốc gia Việt Nam, trở thành những vị vua đầu tiên của nước ta)

 

3. How to make spring rolls

Read the notes about how to make spring rolls. Then write full sentences to show a foreigner the five steps to making them.

Cách làm nem cuốn

Đọc ghi chú về cách làm nem cuốn dưới đây. Và viết những câu đầy đủ để trình bày cho một người nước ngoài 5 bước làm chúng.

Spring rolls are the perfect dish of the Viet people. Making spring rolls is not so difficult if you know the key steps.

First, ___________________

Finally, enjoy your spring rolls with dipping sauce. It is better to serve them with herbs.

KEY

Students' answers

Học sinh tự trả lời

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 Mới - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan