Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1.54, 1.55, 1.56, 1.57, 1.58, 1.59 trang 28 SGK Toán 6 Kết nối tri thức tập 1

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải sách giáo khoa Toán lớp 6 trang 28 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1: bài 1.54, 1.55, 1.56, 1.57, 1.58, 1.59 Bài 1.58: Khối 6 có 320 học sinh đi tham quan. Nhà trường cần thuê ít nhất bao nhiêu xe ô tô 45 chỗ ngồi để đủ chỗ cho tất cả học sinh?

Bài 1.54 trang 28 SGK Toán 6 tập 1 - Kết nối tri thức

Câu hỏi: 

Viết số tự nhiên a sau đây: Mười lăm tỉ hai trăm sáu mươi bảy triệu không trăm hai mươi mốt nghìn chín trăm linh tám.

a) Số a có bao nhiêu chữ số? Viết tập hợp các chữ số của a;

b) Số a có bao nhiêu triệu, chữ số hàng triệu là chữ số nào?

c) Trong a có hai chữ số 1 nằm ở những hàng nào? Mỗi chữ số ấy có giá trị bằng bao nhiêu?

Phương pháp:

Viết số a

* Mô tả tập hợp bằng cách liệt kê các phần tử: Liệt kê các phần tử, đặt trong dấu {}, mỗi phần tử ngăn cách nhau bởi dấu ; và mỗi phần tử chỉ được liệt kê 1 lần, thứ tự tùy ý.

Lời giải:

Số tự nhiên a là 15 267 021 908.

a) Số a có 11 chữ số. Tập hợp các chữ số của a là A = {0; 1; 2; 5; 6; 7; 8; 9}.

b) Số a có 15 267 triệu, chữ số hàng triệu là chữ số 7.

c) Trong a có 2 chữ số 1 nằm ở hàng chục tỉ và hàng nghìn.

Chữ số 1 ở hàng chục tỉ có giá trị 10 000 000 000.

Chữ số 1 ở hàng nghìn có giá trị 1 000.

Bài 1.55 trang 28 SGK Toán 6 tập 1 - Kết nối tri thức

Câu hỏi: 

a) Số 2 020 là số liền sau của số nào? Là số liền trước của số nào?

b) Cho số tự nhiên a khác 0. Số liền trước của a là số nào? Số liền sau của a là số nào?

c) Trong các số tự nhiên, số nào không có số liền sau? Số nào không có số liền trước?

Phương pháp:

- Số liền trước của 1 số tự nhiên kém số đó 1 đơn vị.

- Số liền sau của 1 số tự nhiên hơn số đó 1 đơn vị

Lời giải:

a) Số 2 020 là số liền sau của số 2 019

    Số 2 020 là số liền trước của số 2 021

b) Số liền trước của số tự nhiên a khác 0 là số a – 1. Số liền sau của số tự nhiên a là a + 1

c) Trong các số tự nhiên, không có số nào không có số liền sau. Số 0 không có số liền trước vì trong tập hợp số tự nhiên số 0 là số nhỏ nhất.

Bài 1.56 trang 28 SGK Toán 6 tập 1 - Kết nối tri thức

Câu hỏi: 

Đặt tính chia tìm tích, thương và số dư (nếu có)

a) 21 759 . 1 862;

b) 3 789 : 231;

b) 9 848 : 345.

Phương pháp:

Thực hiện phép nhân, phép chia để tìm tích, thương và số dư (nếu có).

Lời giải:

a) 21 759 . 1 862 = 40 515 258 

b) 3 789 : 231 = 16 (dư 93)

c) 9 848 : 345 = 28 (dư 188)

Bài 1.57 trang 28 SGK Toán 6 tập 1 - Kết nối tri thức

Câu hỏi: 

Tính giá trị biểu thức

21. [(1 245 + 987): 23 - 15. 12] + 21.

Lời giải:

\(21.[(1 245 + 987) : 2^3 - 15.12] + 21\)

= 21.(2232 : 8 - 180) + 21

= 21.(279 - 180) + 21

= 21. 99 + 21

=21. (99+1)

=21. 100

= 2 100.

Bài 1.58 trang 28 SGK Toán 6 tập 1 - Kết nối tri thức

Câu hỏi: 

Khối 6 có 320 học sinh đi tham quan. Nhà trường cần thuê ít nhất bao nhiêu xe ô tô 45 chỗ ngồi để đủ chỗ cho tất cả học sinh?

Phương pháp:

Số xe cần thuê = Số HS khối 6 : số chỗ ngồi 1 xe ( nếu phép chia dư ta cộng thêm 1 vào số xe).

Lời giải:

Vì 320 : 45 = 7 (dư 5) nên xếp đủ 7 xe thì còn dư 5 học sinh, do đó cần thêm 1 xe để chở hết 5 học sinh đó.

Vậy cần tất cả: 7 + 1 = 8 (xe ô tô).

Bài 1.59 trang 28 SGK Toán 6 tập 1 - Kết nối tri thức

Câu hỏi: 

Một phòng chiếu phim có 18 hàng ghế, mỗi hàng có 18 ghế. Giá một vé xem phim là 50 000 đồng.

a) Tối thứ Sáu, số tiền bán vé thu được là 10 550 000 đồng. Hỏi có bao nhiêu vé không bán được?

b) Tối thứ Bảy, tất cả các vé đều được bán hết. Số tiền bán vé thu được là bao nhiêu?

c) Chủ Nhật còn 41 vé không bán được. Hỏi số tiền bán vé thu được là bao nhiêu?

Lời giải:

Số ghế của phòng chiếu phim là:

      18.18 = 324 (ghế)

Như ta thấy, mỗi ghế sẽ tương ứng với 1 vé xem phim nên số vé nhiều nhất có thể bán được là 324 vé.

a) Số vé bán được trong tối thứ Sáu là:

      10 550 000: 50 000 = 211 (vé)

Số vé không bán được trong tối thứ Sáu là:

      324 – 211 = 113 (vé)

b) Tối thứ Bảy tất cả các vé đều được bán hết do đó tối thứ Bảy bán được 324 vé nên số tiền thu được là:

      50 000. 324 = 16 200 000 (đồng)

c) Chủ nhật còn 41 vé không bán được, nên số vé đã bán là:

      324 - 41 = 283 (vé)

    Số tiền bán vé thu được là:

      50 000. 283 = 14 150 000 (đồng)

Vậy: a) Có 113 vé không bán được

         b) Số tiền bán vé thu được là 16 200 000 đồng

         c) Số tiền bán vé thu được là 14 150 000 đồng.

Sachbaitap.com

Bài viết liên quan