Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Lesson 3 Unit 8 Tiếng Anh 7 iLearn Smart World

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải Tiếng Anh 7 Lesson 3 Unit 8 trang 66 sách iLearn Smart World. a. Listen to Carol talking about a festival in Vietnam. What's her job? b. Now, listen and answer the questions. a. Read the festival blog post and answer this question: b. Now, read and write True or False.

Let's Talk!

In pairs: What kinds of festivals are there in your country? What is your favorite kind of festival?

(Theo cặp: Có những lễ hội nào ở đất nước bạn? Lễ hội bạn yêu thích là gì?)

Lời giải:

My country has Gióng Festival, Huong Pagoda Festival,... 

(Đất nước tôi có lễ hội Gióng, lễ hội chùa Hương,...)

My favorite festival is Tet.

(Lễ hội yêu thích của tôi là Tết.)

Listening

a. Listen to Carol talking about a festival in Vietnam. What's her job?

(Nghe Carol nói về 1 lễ hội ở Việt Nam. Cô ấy làm nghề gì?)

1. TV reporter (phóng viên TV)

2. teacher (giáo viên)

3. tour guide (hướng dẫn viên du lịch)

b. Now, listen and answer the questions.

(Bây giờ, nghe và trả lời câu hỏi.)

1. Where is this festival? (Lễ hội đó ở đâu?)

__________________________________________

2. What is the most exciting part of the festival? (Phần thú vị nhất của lễ hội là gì?)

__________________________________________

3. Where do they race? (Họ đua ở đâu?)

__________________________________________

4. How many people watched the bull racing in 2019? (Có bao nhiêu người xem đua trâu năm 2019?)

__________________________________________

Reading

a. Read the festival blog post and answer this question:

(Đọc bài đăng blog lễ hội và trả lời câu hỏi:)

What term best describes the game at the festival?

(Thuật ngữ nào mô tả đúng nhất về trò chơi tại lễ hội?)

1. a family game (một trò chơi gia đình)

2. a team sport  (một môn thể thao đồng đội )

3. a relaxing event (một sự kiện thư giãn)

Phương pháp:

Tạm dịch:

ĐẤU VẬT BÓNG BÙN TẠI LỄ HỘI KHÁNH HẠ

Lễ hội diễn ra tại làng Vân, phía bắc Việt Nam. Nó diễn ra 2 năm một lần vào mùa xuân. Lễ hội kỷ niệm chiến thắng của anh em nhà Trương. Hơn 1500 năm trước, hai anh em đã đánh bại một số con quỷ trong một trò chơi đấu vật bóng bùn. Suốt lễ hội, hai đội chơi khoảng 3 tiếng. Các đội ghi bàn bằng cách mang một quả bóng gỗ nặng đến một đầu của một cánh đồng bùn. Tại lễ hội, người dân địa phương cầu nguyện cho thời tiết tốt cho mùa trồng lúa. Nó thực sự thú vị và thực sự lộn xộn!

b. Now, read and write True or False.

(Bây giờ, đọc và viết đúng hoặc sai.)

1. The festival happens every spring. (Lễ hội diễn ra vào mùa xuân hàng năm.)

2. The Truong brothers won a mud ball wrestling game. (Hai anh em nhà Trương chiến thắng trò chơi đấu vật bóng bùn.)

3. Three teams play for two hours. (3 đội chơi khoảng 2 tiếng.)

4. The villagers pray for good weather to grow rice. (Dân làng cầu nguyện cho thời tiết tốt để trồng lúa.)

c. In pairs: Would you like to try mud ball wrestling? Why (not)?

(Theo cặp: Bạn có muốn thử đấu vật bóng bùn? Tại sao (không)?)

Lời giải:

a.

=> Chọn đáp án 2. a team sport (một môn thể thao đồng đội)

b.

1 - F

2 - T

3 - F

4 - T

c.

Yes, I’d like to try mud ball wrestling. Because it’s so interesting.

(Có, tôi muốn thử trò đấu vật bóng bùn vì nó khá thú vị.)

Writing 

a. Read about writing festival blog posts. Then, read the blog post about the Khánh Hạ Festival again and circle the information about the festival's history.

(Đọc về bài đăng blog lễ hội. Sau đó đọc lại bài blog về lễ hội Khánh Hạ và khoanh thông tin về lịch sử lễ hội.)

Writing Skill (Kỹ năng viết)

Writing blog posts about festivals (Viết blog về lễ hội)

To write a good blog post about a festival, you should (Để viết một bài blog hay về lễ hội, bạn nên): 

1. Begin with a title - The name of the festival: The Hội An Lantern Festival 

(Mở đầu với một chủ đề - Tên lễ hội: Lễ hội đèn lồng Hội An)

2. Describe the location - Where the festival is: The festival takes place in Hội An Old Town. 

(Mô tả địa điểm - nơi lễ hội diễn ra: Lễ hội diễn ra ở phố cổ Hội An.)

3. Say when it happens - The date(s) of the festival: every month January/Autumn 

(Nói khi nào nó xảy ra - Ngày tổ chức lễ hội: mỗi tháng Một/ mùa thu)

4. Explain the history (optional): The festival started in 1998 to celebrate the monthly full moon. 

(Giải thích lịch sử (tùy chọn): Lễ hội bắt nguồn từ năm 1998 để đón trăng tròn hàng tháng.)

5. Add extra details - The things that happen in the festival: During the festival, the local people light colorful lanterns. 

(Thêm chi tiết - Những gì xảy ra ở lễ hội: Suốt lễ hội, người dân địa phương thắp đèn màu.)

6. Give an opinion (optional): It is a very beautiful festival.

(Đưa ra ý kiến/ quan điểm (lựa chọn): Nó là một lễ hội tuyệt.)

b. Reorder this festival blog post. Use the skill box to help you.

(Sắp xếp lại bài đăng blog lễ hội. Sử hộp kỹ năng. )

Lời giải:

a.

The information about the Khánh Hạ Festival's history (thông tin về lịch sử lễ hội Khánh Hạ) :

The festival celebrates the victory of the Truong brothers. Over 1,500 years ago, the brothers defeated some demons in a mud ball wrestling game. 

(Lễ hội kỷ niệm chiến thắng của anh em nhà Trương. Hơn 1500 năm trước, hai anh em đã đánh bại một số con quỷ trong một trò chơi đấu vật bóng bùn.)

b.

4 - 3 - 1 - 5 - 2 

Speaking 

a. You want to know which festival your friend likes. In pairs: Ask your partner about their favorite festival. Use these questions:

(Bạn muốn biết bạn của bạn thích lễ hội nào. Theo cặp: Hỏi bạn mình về lễ hội họ thích, sử dụng những câu hỏi:)

• What's the name of the festival? (Tên lễ hội là gì?)

• Where does it happen? (Nó diễn ra ở đâu?)

• When does it take place? (Khi nào nó diễn ra?)

• How did it start?  (Nó bắt đầu như thế nào?)

• Why does it happen? (Tại sao nó xảy ra?)

• What do people do in the festival? (Mọi người làm gì ở lễ hội?)

• What do you think of the festival? (Bạn nghĩ gì về lễ hội?)

b. Now, think about your favorite festival. Make notes in the table below:

(Bây giờ, nghĩ về lễ hội yêu thích của bạn. Ghi chú vào bảng bên dưới:)

Festival name (tên lễ hội) :

Mid-Autumn Festival 

(Tết Trung thu)

Place (địa điểm) :

some countries in Southeast Asia. 

(một số nước Đông Nam Á.)

Time (thời gian) :

14th to 15th of the eighth month of Lunar calendar.

(14-15 tháng Tám âm lịch.)

History (lịch sử) : 

the Chinese believe that the Moon is at its brightest and fullest size, coinciding with harvest time in the middle of Autumn.

(người Trung Quốc tin rằng Mặt trăng có kích thước sáng nhất và đầy đủ nhất, trùng với thời gian thu hoạch vào giữa mùa thu.)

Details (chi tiết) :

People carry lanterns, eat moon cake, egg yolk, ...

(mọi người mang đèn lồng, ăn bánh trung thu, lòng đỏ trứng,...)

Opinion (ý kiến, quan điểm) :

it’s so interesting.

(nó thật thú vị.)

Lời giải:

a.

A: What's your favorite festival? (Lễ hội yêu thích của bạn là gì?)

B: It’s Mid- Autumn festival. (Đó là tết Trung thu.)

A: Where does it happen? (Nó diễn ra ở đâu?)

B: It happens in some countries in Southeast Asia. 

(Nó diễn ra ở một số nước Đông Nam Á.)

A: When does it take place? (Khi nào nó diễn ra?)

B: It takes place from14th to 15th of the eighth month of Lunar calendar.

(Nó diễn ra từ 14-15 tháng Tám âm lịch.)

A: How did it start? (Nó bắt đầu như thế nào?)

B: The history of the Mid-Autumn Festival dated back over 3,000 years.

(Lịch sử của Tết Trung thu có niên đại hơn 3.000 năm.)

A: Why does it happen? (Tại sao nó xảy ra?)

B: Because the Chinese believe that the Moon is at its brightest and fullest size, coinciding with harvest time in the middle of Autumn.

(Bởi vì người Trung Quốc tin rằng Mặt trăng có kích thước sáng nhất và đầy đủ nhất, trùng với thời gian thu hoạch vào giữa mùa thu.)

A: What do people do in the festival? (Mọi người làm gì ở lễ hội?)

B: People carry lanterns, eat moon cake, egg yolk, ...

(Mọi người mang đèn lồng, ăn bánh trung thu, lòng đỏ trứng,...)

A: What do you think of the festival? (Bạn nghĩ gì về lễ hội?)

B: I think it’s so interesting.

(Tôi nghĩ nó thật thú vị.)

Let's Write!

a. Now, write a blog post about your favorite festival. Use the Feedback form to help you. Write 60 to 80 words.

(Bây giờ, viết 1 đoạn blog về lễ hội yêu thích của bạn. Sử dụng mẫu phản hồi, viết 60-80 từ. )

                                                          Feedback (phản hồi)

The blog post follows the model and uses the correct structure. ***

(Đoạn blog đúng với mẫu trên và sử dụng đúng cấu trúc.)

It is interesting. (Suggest ideas, if not.)***

(Nó thật thú vị. (đề xuất ý tưởng, nếu không)

I can understand everything. ***

(Tôi có thể hiểu mọi thứ.) 

(Underline anything you don't understand.)

(Gạch chân những gì bạn không hiểu.) 

Lời giải:

Mid- Autumn festival

This festival takes place in some countries in Southeast Asia. It takes place from14th to 15th of the eighth month of Lunar calendar. The Chinese believe that the Moon is at its brightest and fullest size, coinciding with harvest time in the middle of Autumn. During the festival, People carry lanterns, eat moon cake, egg yolk, ...It is really exciting!

(Tết Trung thu diễn ra ở một số nước Đông Nam Á. Nó diễn ra từ 14-15 tháng Tám âm lịch. Người Trung Quốc tin rằng Mặt trăng có kích thước sáng nhất và đầy đủ nhất, trùng với thời gian thu hoạch vào giữa mùa thu. Suốt lễ hội, mọi người mang đèn lồng, ăn bánh trung thu, lòng đỏ trứng,... Nó thực sự thú vị!)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan