Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Pronunciation - trang 12 Unit 2 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 12 mới

Bình chọn:
4 trên 7 phiếu

Tổng hợp những bài tập có trong phần Pronunciation - trang 12 Unit 2 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 12 mới

1. Choose the word with the underlined part pronounced differently from the rest.

Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác với những phần còn lại

1. A. life            B. site              C. widen               D. recipe

2. A. idea          B. bear              C. area                D. hear

3. A. share        B. age               C. safe                 D. place

4. A. great        B. meat             C. wheat              D. beat

5. A. sour         B. our                C. pour                D. flour

Đáp án:

1. D        2.B          3.            A 4.             A 5.C

2.  Underline the diphthongs and then practise saying the sentences with a partner.

Gạch dưới các nguyên âm đôi và sau đó thực hành nói các câu với một người bạn.

1. City life attracts lots of people from rural areas.

2. People migrate to urban areas due to lack of resources in the countryside.

3. Rural people tend to follow old-fashioned practices like child marriage and gender discrimination.

4. Thanks to urbanisation, rural people can actually change their mindset and accept more progressive ideas.

Hướng dẫn:

 1. City life attracts lots of people from rural areas.

2. People migrate to urban areas due to lack of resources in the countryside.

3. Rural people tend to follow old-fashioned practices like child marriage and gender discrimination.

4. Thanks to urbanisation, rural people can actually change their mindset and accept more progressive ideas.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 12 Mới - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bài viết liên quan