Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Pronunciation - trang 12 Unit 2 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 12 mới

Bình chọn:
4 trên 7 phiếu

Tổng hợp những bài tập có trong phần Pronunciation - trang 12 Unit 2 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 12 mới

1. Choose the word with the underlined part pronounced differently from the rest.

Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác với những phần còn lại

1. A. life            B. site              C. widen               D. recipe

2. A. idea          B. bear              C. area                D. hear

3. A. share        B. age               C. safe                 D. place

4. A. great        B. meat             C. wheat              D. beat

5. A. sour         B. our                C. pour                D. flour

Đáp án:

1. D        2.B          3.            A 4.             A 5.C

2.  Underline the diphthongs and then practise saying the sentences with a partner.

Gạch dưới các nguyên âm đôi và sau đó thực hành nói các câu với một người bạn.

1. City life attracts lots of people from rural areas.

2. People migrate to urban areas due to lack of resources in the countryside.

3. Rural people tend to follow old-fashioned practices like child marriage and gender discrimination.

4. Thanks to urbanisation, rural people can actually change their mindset and accept more progressive ideas.

Hướng dẫn:

 1. City life attracts lots of people from rural areas.

2. People migrate to urban areas due to lack of resources in the countryside.

3. Rural people tend to follow old-fashioned practices like child marriage and gender discrimination.

4. Thanks to urbanisation, rural people can actually change their mindset and accept more progressive ideas.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 12 Mới - Xem ngay

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Bài viết liên quan