Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Writing - trang 17 Unit 2 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 12 mới

Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

Tổng hợp các phần bài tập trong phần Writing - trang 17 Unit 2 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 12 mới

1      Look at the line graph and answer the following questions. (Xem biểu đồ đường và trả lời các câu hỏi dưới đây)

1. What does the graph show?

2. What information is shown on the vertical axis?

3. What information is shown on the horizontal axis?

4. What patterns can you see?

5. What comparisons can you make?

Gợi ý trả lời:

1. It shows the urban-rural population ratio in Fantasia from 1950 to 2010. ( cho thấy tỷ lệ dân số đô thị và nông thôn Fantasia 1950-2010.)

2. The population ratio in percentage. (Tỷ lệ dân số theo phần trăm.)

3. The 60-year period from 1950 to 2010 (divided by ten-year intervals). (Giai đoạn 60 năm 1950-2010 (chia khoảng thời gian mười năm).)

4. The urban population ratio increased, and the rural population ratio decreased. (Tỷ lệ dân số đô thị tăng lên, và tỷ lệ dân số nông thôn giảm.)

5. The differences between the two patterns. (Sự khác biệt giữa hai mô hình.)

2.  Rewrite the sentences without changing their meaning. (Viết lại câu mà không làm thay đổi nghĩa)

1. The urban population ratio rose steadily throughout the period.

=> There_________

2. There was a continuous fall in the rural population ratio during this 60-year period.

=> The _________

3. The urban population ratio rose from 25% to 45% between 1950 and 1980.

=> There_______

4. From 1980 to 2010, there was a steady increase in the ratio of urban population.

=> From 1980 to 2010,_______

5. The rural population ratio decreased by 50% from 1950 to 2010.

There_______

Gợi ý trả lời:

1. There was a steady rise in the urban population ratio throughout the period.

2. The rural population ratio fell continuously during this 60-year period.

3. There was a rise/increase of 20% in the urban population ratio between 1950 and 1980.

4. From 1980 to 2010, the ratio of urban population increased steadily.

5. There was a decrease/fall of 50% in the rural population ratio from 7 950 to 2010.

3.  Write a description (of 130-150 words) of the trends in the graph. (Viết đoạn mô tả (130-150 từ) về các xu hướng trên biểu đồ.)

Gợi ý trả lời:

The line graph illustrates the ratio between urban and rural population in Fantasia over a 60-year period from 1950 to 2010. Overall, the ratio of urban population went up continuously, while the rural population ratio experienced a steady fall.

In 1950,75% of the population lived in rural areas compared to only 25% of urban dwellers at the time. The next 30-year period saw some changes in the trend with more people (around 45%) living in urban areas and fewer people (less than 60%) living in rural areas.

Towards the end of the period, the trend was totally reversed. In 2010, around 75% of the population lived in urban areas, whereas just merely 25% still lived in rural areas.

In summary, as time went by, more and more people chose the city over rural areas to settle down.

Dịch:

Biểu đồ minh họa tỷ lệ giữa số dân đô thị và nông thôn Fantasia trong khoảng thời gian 60 năm từ năm 1950 đến năm 2010. Nhìn chung, tỷ lệ dân số đô thị đã tăng liên tục, trong khi tỷ lệ dân cư nông thôn đã giảm ở mức ổn định.

Năm 1950,75% dân số sống ở khu vực nông thôn so với chỉ 25% của cư dân đô thị vào thời điểm đó. khoảng thời gian 30 năm sau đã thấy một số thay đổi trong xu hướng với nhiều người hơn (khoảng 45%) sống ở khu vực đô thị ít người hơn (dưới 60%) sống ở khu vực nông thôn.

Đến cuối giai đoạn này, xu hướng đã hoàn toàn đảo ngược. Trong năm 2010, khoảng 75% dân số sống ở khu vực đô thị, trong khi đó chỉ đơn thuần 25% vẫn còn sinh sống ở các khu vực nông thôn.

Tóm lại, khi thời gian trôi qua, ngày càng có nhiều người chọn thành phố hơn là khu vực nông thôn để định cư.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 12 Mới - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bài viết liên quan