Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Reading - trang 22 Unit 3 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 12 mới

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Tổng hợp những bài tập có trong phần Reading - trang 22 Unit 3 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 12 mới

Read the following text and do the tasks that follow. (Đọc văn bản dưới đây và làm các bài tập phía sau.)

If you want to make your school green, think beyond your classrooms. Here are some suggestions that are all easy and simple to follow, and can make a big difference in reducing your carbon footprint and creating a sustainable community.

One of the places where both teachers and students often spend some of their time is the library. An eco-friendly reading space is likely to create a favourable impression on library users, and bring some significant educational benefits. For example, you can install energy-saving products like fans instead of air-conditioners which consume a lot of energy. You can also use biodegradable dust cloths or old T-shirts to clean the environment. In addition, to raise public awareness, allocate a clearly visible space on the noticeboard for everyday green tips like ‘Let others reuse your book’.

Sporty students may prefer to spend more time in the swimming pool than in the library.

Therefore, keeping this place safe and green v also help to raise their environmental awarem Remember that chlorinated pool water may cause red eyes and itchy skin to some people if they spend much time in the pool. An ideal alternative would be a salt-water pool, which can be naturally clean and economical. In cas< warm water is required, think of solar heating save the environment as one pool with gas or electric heater may emit tons of carbon dioxic each year.

Finally, focus on the school gym, which is perhaps the most interactive and exciting pla for all school staff. Think of installing low-flov taps and showers to save gallons of water per minute and energy-saving lights to cut the cost of electricity. Moreover, make sure that tl airflow pathways are clear and free of mould, mildew and other allergens.

1.   Choose the best answer for each question (Chọn câu trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi)

1. What do you think is the best title for the text? Bạn gì cái nào là tiêu đề phù hợp nhất cho văn bản?

A.How to make your community green. Cách làm cộng đồng xanh

B. Ways to raise students'awareness of being environmentally friendly. Cách để tăng nhận thức của học sinh về thân thiện môi trường

c. How to make your school more sustainable. Làm thế nào để làm cho trường học của bạn bền vững hơn

2. For which of these places does the writer NOT offer any green suggestions? Nơi nào tác giả KHÔNG đề nghị biện pháp xanh nào?

A. Classrooms. Lớp học.

B. Gymnasium. Phòng gym

C. Library. Thư viện

3. Which energy-saving product is NOT mentioned in the text? Sản phẩm tiết kiệm năng lượng nào KHÔNG được đề cập?

A. Fans. Quạt

B. Solar heating. hệ thống sưởi năng lượng mặt trời

C. Energy-efficient windows. cửa sổ năng lượng-hiệu quả

Đáp án:

1. C          2. A           3. C

2   Find the words in the text which have the following meanings: (Tìm những từ trong bài có ý nghĩa như sau:)

1. that uses natural products and energy in a way that does not harm the environment (adj): sử dụng các sản phẩm tự nhiên năng lượng theo cách mà không gây hại môi trường

2. the opinion or feeling that you have about something or someone because of the way they look (n): ý kiến hay cảm giác mà bạn về một cái gì đó hoặc ai đó bề ngoài

3. that can be changed naturally to substances that do not harm the environment (adj): có thể được thay đổi một cách tự nhiên với các chất không gây hại cho môi trường

4. knowing that something exists and is important (n): biết rằng một cái gì đó tồn tại và là quan trọng

5. a thing that you can choose to do or have out of two or more possibilities (n): một điều mà bạn có thể chọn để làm hoặc có một trong hai hoặc nhiều khả năng

6. to produce something such as light, heat, sound, and gas (v): để sản xuất một cái gì đó như ánh sáng, nhiệt, âm thanh, và khí đốt

Đáp án:

1. sustainable        2. impression        3. biodegradable

4.awareness          5. alternative         6. emit

3.   Based on the information in the text, complete each of the following sentences with no more than six words. (Căn cứ vào thông tin trong văn bản, hoàn thành mỗi câu sau đây với không quá sáu chữ.)

1. The purpose of the suggested actions is not only to make schools green, but also to reduce your carbon footprint and ________.

2. In order to make your school green, apart from the classrooms, the three other places you can make green are the ________

3. You should pay more attention to________ wherestudents and teachers tend to spend a lot of time.

4. The aim of an effective eco-friendly library is not only to impress users, but also to provide ________.

5. The green products suggested for the school gym include ________.

Đáp án:

1. create a sustainable community: Mục đích của hành động được đề xuất là không chỉ để làm cho trường học xanh, mà còn để giảm lượng khí thải carbon tạo ra một cộng đồng bền vững

2. library, swimming pool, and school gym: Để làm cho trường học của bạn xanh, ngoài các phòng học, ba vị trí khác mà bạn có thể làm cho xanh thư viện, hồ bơi, phòng tập thể dục

3. the school gym: Bạn nên chú ý hơn đến phòng tập thể dục trường học, nơi học sinh và giáo viên có xu hướng dành nhiều thời gian.

4. some green tips: Mục đích của một thư viện thân thiện sinh thái hiệu quả là không chỉ để gây ấn tượng với người dùng, mà còn cung cấp một số lời khuyên xanh

5. low-flow taps and energy-saving lights: Các sản phẩm xanh đề nghị cho phòng tập thể dục trường học bao gồm vòi nước chảy chậm và đèn tiết kiệm năng lượng

4.  Based on the information in the text, decide whether the following statements are true (T), false (F), or not given (NG). Tick the correct box. (Dựa trên những thông tin trong văn bản, quyết định các nhận định sau đây là đúng (T), sai (F), hoặc không xác định (NG). Đánh dấu vào ô thích hợp.)

1. The writer claims that the suggestions are effective, simple, and easy to do.

2. Old T-shirts can be used as dust cleaners.

3. Daily tips on how to recycle books are placed on the library noticeboard.

4. A salt-water pool will cost less to maintain than a chlorinated one.

5. Solar heaters may release a large amount of CO2.

6. It's impossible to make the school gym an environmentally friendly place.

Dịch:

1. tác giả khẳng định rằng những đề nghị có hiệu quả, đơn giản và dễ dàng để làm.

2. T-shirtcó thể được sử dụng như chất tẩy rửa bụi.

3. các mẹo hàng ngày về cách tái chế sách được đặt trên bảng thông báo của thư viện.

4. Một hồ bơi nước mặn sẽ chi phí ít hơn để duy trì hơn một hồ bơi clo.

5. máy sưởi năng lượng mặt trời có thể giải phóng một lượng lớn khí CO2.

6. Không thể làm cho các phòng tập thể dục trường học thành một nơi thân thiện với môi trường.

Đáp án:

1. T       2. T         3. F         4. T        5. NG         6. F

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 12 Mới - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bài viết liên quan