Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Pronunciation - trang 26 Unit 4 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 12 mới

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Tổng hợp các bài tập có trong phần Pronunciation - trang 26 Unit 4 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 12 mới

1.   Read all the verbs, paying attention to the pronunciation of the ending -ed. Circle the letter of the odd one out. (Đọc tất cả các động từ, chú ý đến cách phát âm của -ed. Khoanh tròn chữ cái của từ khác biệt)

Đáp án:

1. B               2. D                3. A   

4. D               5.C                  6.C             7.A

2.   Read aloud the following sentences, focusing on the correct pronunciation of the ending -ed. Write (T) for a /t/ sound, (ID) for an /id/ sound, and (D) for a /d/ sound in brackets. (Đọc to các câu sau, tập trung vào cách phát âm đúng của -ed. Viết T cho âm /t/, ID cho âm /id/, và D cho âm /d/ ở trong ngoặc.)

1. The history of mass media can be traced ( ) back to the days when dramas were performed ( various ancient cultures.

2. Although we know that books had been printed ( ) earlier, the first dated printed book known created ( ) in China in 868 AD.

3. The printing press was invented ( ) around 1440 by a German man called Johannes Gutenberg.

4. The phrase‘the media’started ( ) to be used ( ) in the 1920s.

5. Until 1950s, when radio, television, and video were introduced ( ), the notion of ‘mass media’ generally restricted ( ) to print media.

6. The audio-visual facilities became very popular because they provided ( ) both information entertainment. The colour and sound engaged ( ) the viewers or listeners. It was easier for them passively watch TV or listen to the radio than to actively read.

7. The growth of mass media was driven by technology which allowed ( ) much duplication of mat during the 20th century.

Đáp án:

1. T, D            2. ID, ID     3. ID   

4.ID,D             5.T,ID        6. ID, D         7. D

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 12 Mới - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bài viết liên quan