Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Speaking - trang 31 Unit 4 Sách bài tập (SBT) Tiếng anh 12 mới

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Tổng hợp các phần bài tập trong phần Speaking - trang 31 Unit 4 Sách bài tập (SBT) Tiếng anh 12 mới

1.   Read and sort the following sentences into two groups of positive and negative opinions about social media. (Đọc và sắp xếp các các câu sau thành hai nhóm ý kiến tích cực và tiêu cực về phương tiện truyền thông xã hội.)

1. It is the fastest and most efficient way of communication that helps people to keep in touch with their friends and family, using a variety of online apps such as email, chat and blog. (Đó là cách nhanh nhất và hiệu quả nhất của giao tiếp giúp mọi người giữ liên lạc với với bạn bè và gia đình của họ, sử dụng một loạt các ứng dụng trực tuyến như email, chat blog.)

2. It is a very exciting and memorable experience to use video chat apps to see the other person when talking online. (Đó một trải nghiệm rất thú vị và đáng nhớ để sử dụng các ứng dụng chat video để xem người khác khi nói chuyện trực tuyến.)

3. It can expose users to inappropriate content and even cyberbullying. (Nó có thể khiến người dùng thấy nội dung không phù hợp và thậm chí bị hăm dọa trên mạng.)

4. Online language learners can be exposed to authentic language use and connect with native language speakers. (Người học ngôn ngữ trực tuyến có thể được tiếp xúc để sử dụng ngôn ngữ đích thực và kết nối với người bản ngữ)

5. It is annoying to encounter repeated themes across sites. ( gây phiền nhiễu khi gặp chủ đề lặp đi lặp lại trên các trang web.)

6. It can be addictive and time-consuming, and can make users become obsessed with the private lives of other people. ( có thể gây nghiện và tốn thời gian, và có thể làm cho người dùng bị ám ảnh với cuộc sống riêng tư của người khác.)

It provides users with a huge store of online games, music, and video. (Nó cung cấp cho người dùng một cửa hàng khổng lồ của các trò chơi trực tuyến, âm nhạc và video.)

It distracts young people from their schoolwork and makes them spend less time with their friends and family. (Nó sao lãng những người trẻ khỏi việc học của họ làm cho họ dành ít thời gian với bạn bè và gia đình của họ.)

Positive opinions

Negative opinions

 

 

Đáp án:

Positive opinions

Negative opinions

1. It is the fastest and most efficient way of communication that helps people to keep in touch with their friends and family, using a variety of online apps such as email, chat and blog.

3. It can expose users to inappropriate content and even cyberbullying.

2. It is a very exciting and memorable

experience to use video chat apps to see the other person when talking online.

5. It is annoying to encounter repeated themes across sites.

4. Online language learners can be exposed to authentic language use and connect with native language speakers.

6. It can be addictive and time-consuming, and can make users become obsessed with the private lives of other people.

7. It provides users with a huge store of online games, music, and video.

8. It distracts young people from their

schoolwork and makes them spend less time with their friends and family.

2    Make a conversation expressing positive or negative opinions about social media, using the information in the table above. (Thực hiện một cuộc trò chuyện thể hiện ý kiến tích cực hay tiêu cực về phương tiện truyền thông xã hội, sử dụng các thông tin trong bảng trên.)

Example (Ví dụ)

S1: What do you think about social media?

S2: In my opinion, it s a fast and efficient way of communication that helps people to keep in touch with their friends and family, using a variety of online apps such as email chat and blog.

S1: But many people think that it can be addictive and time-consuming, and can make you become obsessed with the private lives of other peopte.

S2: Well, then we should control the time we spend on socia media, and be sensible when interacting online.

Dịch:

S1: Bạn nghĩ gì về phương tiện truyền thông xã hội?

S2: Theo ý kiến của tôi, nó là một cách giao tiếp nhanh chóng và hiệu quả giúp mọi người giữ liên lạc với với bạn bè và gia đình của họ, sử dụng một loạt các ứng dụng trực tuyến như chat email blog.

S1: Nhưng nhiều người nghĩ rằng có thể gây nghiện và tốn thời gian, và có thể làm cho bạn trở nên bị ám ảnh với cuộc sống riêng tư của người khác.

S2: Ừm, vậy thì chúng ta nên kiểm soát thời gian chúng ta dành trên phương tiện truyền thông socia, nhạy cảm khi tương tác trực tuyến.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 12 Mới - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bài viết liên quan