Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Vocabulary & Grammar - trang 34 Unit 5 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 12 mới

Bình chọn:
4.3 trên 3 phiếu

Tổng hợp các bài tập trong phần Vocabulary & Grammar - trang 34 Unit 5 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 12 mới

1.  Complete the following sentences with the words in the box. (Hoàn thành các câu sau đây với các từ trong hộp.)

assimilation         celebrated                cultural

culture                 preserve                    solidarity

identity                 immigrants                multicultural

national pride

1. Children of ______ may find it difficult to form their cultural identity.

2. People going to study or work overseas for the first time might experience _______ shock to some degree.

3. Some workers may have specific ______ needs or requirements, which employers should take into account.

4. The university students expressed their ______ with the factory workers, who demanded higher pay and better working conditions.

5. The Japanese New Year has been ______ on January 1 of each year since 1873.

6. Critics say the new policy has resulted in complete cultural                         of non-English speaking immigrants.

7. Her success as the world chess champion is a source of ______ .

8. In _____ societies, people are encouraged to maintain their heritage languages and traditions.

9. The organisation is helping Native American tribes to  ______ their culture and language.

10 Remember that things such as language, food and clothing are simply expressions of our cultural ______.

Đáp án:

1. immigrants             2. culture             3. cultural

4. solidarity                 5.  celebrated      6. assimilation   

7. national pride           8. multicultural

9. preserve                  10. identity

Dịch:

1. Trẻ em của những người nhập cư có thể thấy khó khăn để hình thành bản sắc văn hóa của họ.

2. Những người đi du học hoặc làm việc ở nước ngoài lần đầu tiên có thể gặp cú sốc văn hóa đến một mức độ.

3. Một số công nhân có thể nhu cầu văn hóa cụ thể hoặc yêu cầu, điều mà chủ lao động nên cân nhắc.

4. Sinh viên đại học đã bày tỏ tình đoàn kết với các công nhân nhà máy, người yêu cầu mức lương cao hơn điều kiện làm việc tốt hơn.

5. Năm mới của Nhật Bản đã được tổ chức vào ngày 1 tháng 1 của mỗi năm kể từ năm 1873.

6. Những người chỉ trích nói rằng chính sách mới đã dẫn đến sự đồng hoá văn hóa hoàn toàn của những người nhập cư không nói tiếng Anh.

7. Thành công của cô như là nhà vô địch cờ vua thế giới một niềm tự hào quốc gia.

8. Trong các xã hội đa văn hóa, người dân được khuyến khích để duy trì ngôn ngữ di sản và truyền thống của họ.

9. Tổ chức đang giúp đỡ các bộ lạc người Mỹ bản địa để bảo tồn văn hóa ngôn ngữ của họ.

10. Hãy nhớ rằng những thứ như ngôn ngữ, thực phẩm và quần áo những biểu hiện  đơn giản của bản sắc văn hóa của chúng ta.

2.   Each of the following sentences has ONE mistake in tense. Make the corrections and write the correct sentences in the spaces provided. (Mỗi câu sau đây MỘT lỗi thì. Thực hiện những điều chỉnh và viết câu đúng trong chỗ được cung cấp.)

Example (Ví dụ)

During the first week on campus, we have felt excited and happy, but later on we began to find the new life frustrating in many ways.

=> During the first week on campus, we felt excited and happy, but later on we began to find the new life frustrating in many ways.

1. - Have you ever been working in a place where your colleagues are from diverse cultural backgrounds?

-I have, and I found it a challenge.

2. I  have done this English course for three months only and I am expected to make quick progress in the rest of the programme.

3. I have tried many trad tionat dishes on the numerous overseas trips I make for the past five years.

4. My grandparents lived in this country for 30 years, but they still keep thinking about their home country.                            

5. The family have armed last month and they will need some time to get used to their new environment.

Đáp án:

1. - Have you ever worked in a place where your colleagues are from diverse cultural backgrounds?

- I have, and I found it a challenge.

2. I have been doing this English course for three months only and I am expected to make quick progress in the rest of the programme.

3. I have tried many traditional dishes on the numerous overseas trips I have made for the past five years.

4. My grandparents have lived/have been living in this country for 30 years, but they still keep thinking about their home country.

5. The family arrived last month and they will need some time to get used to their new environment.

Dịch:

1. - Bạn đã từng làm việc ở một nơi mà đồng nghiệp của bạn từ các nền văn hóa đa dạng chưa?

- Tôi từng, và tôi thấy là một thách thức.

2. Tôi đã học khóa học tiếng Anh này chỉ ba tháng và tôi đang dự kiến sẽ tiến bộ nhanh chóng trong phần còn lại của chương trình.

3. Tôi đã thử nhiều món ăn truyền thống trên nhiều chuyến đi nước ngoài tôi đã thực hiện trong năm năm qua.

4. Ông bà của tôi đã sống đất nước này trong 30 năm, nhưng họ vẫn tiếp tục suy nghĩ về đất nước của họ.

5. gia đình đến vào tháng trước và họ sẽ cần một số thời gian để quen với môi trường mới.

3    Use the words provided to write a second sentence so that it follows on from the first one. Use repeated comparatives as shown in the example. (Sử dụng những từ được cung cấp để viết một câu thứ hai để nó theo ngay sau từ đầu tiên. Sử dụng lặp đi lặp lại số liệu so sánh như thể hiện trong ví dụ.)

Example (Ví dụ)

Buy 2 items and get 20% off; buy 3 items and get 30% off; buy 5 items at half-price.This does not mean that________ ? (Utems/become/better/priced)

=> This does not mean that items are becoming better and better priced.

1. As she travelled to move places, she started to appreciate her hometown's beauty. In other words, ________ . (hometown / seemed /more/ beautiful / mind)

2. Online communication is becoming more and more common.

The problem is that ________ . (few/people /interact/ face to face)

3. The Vietnamese ao dai has been modernised. In fact, ________ . (become /popular/not only/Viet Nam/but/other parts world)

4. Globalisation is endangering peoples unique cultural identities. In this trend, ________ . (differences /cultural values /become/important)

5. Most people are highly devoted to the values of the community they come from. However, ________. (they/also /become/sympathetic /other/cultures /beliefs)

Đáp án:

1. her hometown seemed more and more beautiful in her mind

2. fewer and fewer people are interacting face to face

3. it is becoming more and more popular not only in Viet Nam, but in other parts of the world

4. differences in cultural values become/are becoming less and less important

5. they are also becoming more and more sympathetic to other cultures and beliefs

Dịch:

1. quê hương của cô dường như ngày càng đẹp hơn trong tâm trí cô

2. ngày càng ít người tương tác trực tiếp

3. nó đang trở nên ngày càng phổ biến không chỉ ở Việt Nam, mà ở các phần khác của thế giới

4. khác biệt về giá trị văn hóa trở nên / đang trở nên ngày càng ít quan trọng hơn

5. họ cũng đang ngày càng trở nên đồng cảm hơn với các nền văn hóa và tín ngưỡng khác

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 12 Mới - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bài viết liên quan