Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Reading - trang 36 Unit 5 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 12 mới

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Tổng hợp các bài tập trong phần Reading - trang 36 Unit 5 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 12 mới

1.   Read the following text and fill each gap with a word from the box. (Đọc đoạn văn dưới đây và điền vào mỗi chỗ trống với một từ trong hộp)

ancestors            controversial            superstition     rituals

generations      authorities                       proud               expressions

While people's cultural identity is undoubtedly always protected and regarded as their most important  characteristic, its (1) _________ can sometimes be inappropriate, particularly in today's modern society. In the age of increased globalisation, some festivals include (2)  _________ that are considered too old-fashioned and obviously need to be modified.

An example is the (3) ___________ pig-slaughter festival in a village in northern Viet Nam.There has been outrage in the country and other parts of the world as shocking photos and videos have shown the pigs getting tied down and sliced in half. According to ancient beliefs, this festival is celebrated to pray for good luck and fortune in the new year.

The pig-slaughter ceremony has taken place in the village for many centuries.The older (4) _________ insist on continuing this so-called ‘cultural’ practice and have argued that they are keeping the traditions of their (5)_______ alive. They also say it does not break the law and should be decided by the villagers.

Concerns about this backward festival have been raised not only by international animal rights groups, but also by the (6) _________.They have called on villagers to make certain adjustments to the ceremony. A government spokesperson has also expressed disapproval of cultural practices that are based on (7)  _________ and barbarian practices.

Ultimately, traditions will have to undergo changes as societies become more modern and develop new values and symbols. While it is important to preserve traditions and customs, communities should make sure that the rituals are in harmony with current social beliefs, strengthen their sense of belonging, and make people (8)  _________of their cultural identity.

Đáp án:

1. expressions     2. rituals          3. controversial    4. generations

5. ancestors      6. authorities      7. superstition     8. proud

2       Does the writer approve or disapprove of the pig-slaughter festival? Find the words/phrases in the text that indicate his attitude towards the ritual. (nhà văn chấp thuận hay không chấp thuận lễ hội giết mổ lợn? Tìm các từ / cụm từ trong văn bản mà chỉ ra thái độ của anh đối với các nghi lễ.)

Paragraph 1: ____________________________

Paragraph 2: ____________________________

Paragraph 3: ____________________________

Paragraph 4: ____________________________

Đáp án:

 Paragraph 1. inappropriate; old-fashioned

không thích hợp; Cổ hủ

Paragraph 2. controversial; outrage; shocking

gây tranh cãi; phẫn nộ; gây shock

Paragraph 3. so-called ‘cultural’

cái gọi là 'văn hóa'

Paragraph 4. concerns; backward; disapproval; superstition; barbarian

mối quan tâm; lạc hậu; không chấp thuận; mê tín dị đoan; dã man

3.  Based on the information in the text, complete the following sentences with no more than four words. (Căn cứ vào các thông tin trong văn bản, hoàn thành các câu sau đây với không quá bốn từ.)

1. As Viet Nam is becoming part of the international community, it is important that its festivals not include any________.

2. There are two arguments in favour of the pig-slaughter festival: it maintains an age-old tradition and does not_______

3. The event has been criticised by the authorities and _______.

4. The government have expressed their negative opinion of customs that are based on _______.

5. The writer thinks that people should only preserve rituals that are in line with current social beliefs and build up_______.

Đáp án:

1. backward/inappropriate rituals: Khi Việt Nam đang trở thành một phần của cộng đồng quốc tế, quan trọng là lễ hội của nó không bao gồm bất kỳ nghi thức lạc hậu/không phù hợp

2. break the law: Có hai lập luận ủng hộ lễ hội giết mổ lợn : nó duy trì một truyền thống lâu đời và không vi phạm pháp luật

3. international animal rights groups:  Sự kiện đã bị chỉ trích bởi các nhà chức trách và các nhóm quyền lợi động vật quốc tế

4. superstition and barbarian practices: Chính phủ đã bày tỏ quan điểm tiêu cực của họ về phong tục dựa trên sự mê tín và thông lệ dã man

5. their sense of belonging: nhà văn cho rằng mọi người chỉ nên duy trì các nghi lễ phù hợp với niềm tin của xã hội hiện nay và xây dựng ý thức về của cải của họ

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 12 Mới - Xem ngay

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Bài viết liên quan