Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Pronunciation - trang 19 Unit 3 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 12 mới

Bình chọn:
3.3 trên 3 phiếu

Tổng hợp các bài tập có trong phần Pronunciation - trang 19 Unit 3 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng anh 12 mới

1.   Practise reading aloud the following sentences. Pay attention to any assimilation that may occur between the sounds in bold. (Thực hành đọc to những câu sau đây. Hãy chú ý đến bất kỳ sự đồng hoá có thể xảy ra giữa các âm thanh nét đậm.)

1. We decided to donate our pocket money to the Go Green project.

2. Both students had good marks in English

3. Our school has been using more and more green materials and green products.

4. Some people believe that red bean soup is good for our health.

5. This area is famous for its clean beaches and green pearls.

Học sinh thực hành đọc to và chú ý sự thay đổi âm bởi sự đồng hoá.

2.   In each sentence, underline the ending and beginning sounds where assimilation can occur. Then practise reading aloud the sentences with assimilation. (Trong mỗi câu, gạch chân kết thúc bắt đầu âm thanh nơi sự đồng hoá có thể xảy ra. Sau đó, thực hành đọc to các câu với đồng hoá.)

1. This article explains what we can do to save our green planet.

2. Please put the recyclable rtems into this white bag.

3. Remember to clean the food processor before and after use.

4. This is the best market to buy organic food.

5. The best way to save paper ts to use both sides of the sheet.

Hướng dẫn:

1. This article explains what we can do to save our green planet.

n -> m

2. Please put the recyclable items into this white bag.

t->p

3. Remember to clean the food processor before and after use.

d -> b

4. This is the best market to buy organic food.

t->p

5. The best way to save paper is to use both sides of the sheet.

ɵ->s

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 12 Mới - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bài viết liên quan