Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Reading - Unit 10 trang 64 sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 10

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Hướng dẫn giải sách bài tập Tiếng Anh 10 unit 10 - Reading

READING

Part 1. Read the passage and choose the best option (A, B, C or D) to complete each of the following sentences.

Đọc đoạn văn và chọn câu trả lời đúng nhất để hoàn thành các câu sau

Rainforests cover about 7 percent of the earth's area, but they have 100,000 kinds of plants, probably half of all the kinds of plants on earth. Twenty percent of our different kinds of medicine comes from rainforests. The glue on an envelope and in shoes comes from tropical plants. Rainforests provide materials for hundreds of other products.

Rainforests are also very important to the world's climate. The Amazon rainforest alone receives about 30 to 40 percent of the total rainfall on earth and produces about the same percentage of the world's oxygen. No one knows how the decreasing size of the world's rainforests will affect the earth's climate.

But there is a great danger that the world's rainforests will disappear completely. What are the reasons for this disaster and can anything be done to stop it? Two examples show how the situation varies from country to country.

In Brazil, the demand for farmland leads to the clearance of large areas of forest so that crops can be grown. In practice, the land is not suitable for farming because the soil soon loses its fertility and it is also baked by the sun. The farmers therefore abandon one area very quickly and move on to another. The only solution would be to stop all clearance immediately - although this would not replace the forest which has already been lost.

In South East Asia - on the island of Borneo, for instance - jungle is destroyed by the wood industry. The removal of hardwood trees for sale to the world furniture and building industries destroys enormous areas of natural forest. Here the remedy is to reduce the cutting of trees or to remove trees more carefully and to replant with young trees.

Saving our rainforests is an international problem. Only immediate protection of the forests will guarantee the future existence of the world's most important green areas.

 

Dịch:

Rừng mưa nhiệt đới chiếm khoảng 7 phần trăm diện tích của trái đất, nhưng chúng có đến 100.000 loại cây, có lẽ là một nửa trong số tất cả các loại cây trên đất. Hai mươi phần trăm các loại thuốc khác nhau của chúng ta xuất phát từ rừng nhiệt đới. Keo trên một chiếc phong bì và trong giày xuất phát từ thực vật nhiệt đới. Rừng mưa nhiệt đới cung cấp nguyên liệu cho hàng trăm sản phẩm khác. 

Rừng mưa nhiệt đới cũng rất quan trọng đối với khí hậu của thế giới. Chỉ riêng rừng nhiệt đới Amazon nhận được khoảng 30 đến 40 phần trăm tổng lượng mưa trên trái đất và sản xuất tỷ lệ oxy của thế giới tương tự như vậy. Không ai biết kích thước giảm của rừng nhiệt đới trên thế giới sẽ ảnh hưởng như thế nào đến khí hậu của trái đất.

Nhưng có một mối nguy hiểm lớn là rừng nhiệt đới trên thế giới sẽ biến mất hoàn toàn. Những lý do cho thảm họa này là gì và bất cứ điều gì có thể được thực hiện để ngăn chặn nó? Hai ví dụ cho thấy tình hình thay đổi như thế nào từ nước này sang nước khác. 

Tại Brazil, nhu cầu sử dụng đất nông nghiệp dẫn đến sự giải phóng mặt bằng các khu vực rộng lớn của rừng để cây có thể phát triển. Trên thực tế, đất này không phù hợp cho nông nghiệp vì đất sớm mất khả năng sinh sản của nó và nó cũng bị nung nóng bởi ánh mặt trời. Do đó, người nông dân nhanh chóng từ bỏ một khu vực và chuyển sang khu vực khác. Giải pháp duy nhất là dừng tất cả giải phóng mặt bằng ngay lập tức - mặc dù điều này sẽ không thay thế rừng đã bị mất.

Tại khu vực Đông Nam Á - trên đảo Borneo, ví dụ - rừng bị phá hủy bởi các ngành công nghiệp gỗ. Việc chặt phá các cây gỗ cứng để cung cấp cho các đồ nội thất trên thế giới và xây dựng các ngành công nghiệp  phá hủy rất nhiều khu vực rừng tự nhiên. Phương pháp là giảm việc chặt cây hoặc loại bỏ cây cẩn thận hơn và trồng lại cây non. 

Cứu rừng nhiệt đới của chúng ta là một vấn đề quốc tế. Chỉ khi bảo vệ ngay lập tức các khu rừng mới đảm bảo sự tồn tại tương lai của khu vực màu xanh lá cây quan trọng nhất trên thế giới.

 

1. The main idea of the first paragraph is that___________ .

A. rainforests cover only a small part of the earth’s area

B. there are very many kinds of plants in rainforests

C. rainforests cover a small area of the earth but they provide a lot of products

D. different kinds of medicine come from rainforests

2. Rainforests are important to all of us because________________ .

A. they provide us with many kinds of trees for sale to the world industries

B. they produce the world’s oxygen

C. they are the home of numerous kinds of animals

D. they not only provide many materials for countless products but also affect the world’s climate

3. In Brazil, large areas of forest are cleared___________ .

A. because of the demand for farmland

B. because the farmers like to move from one place to another

C. because the sun is so strong that it bakes the land

D. because the land is not fertile

4. In paragraph 5, the word “enormous” means_________________ .

A. very many

B. extremely large

C. countless

D. rather large

5. To save our rainforests, we should_______________ .

A. stop all clearance immediately

B. reduce the cutting of trees and replant with young trees

C. work together with other nations to find a solution

D. all A, B and C

 

Đáp án:

1. C       2. D       3. A       4. B       5. D 

 

Part 2. Read this story about the rescue of a whale and do the tasks that follow.

Đọc mẩu chuyện về việc giải cứu cá voi sau và hoàn thành nhiệm vụ bên dưới

It was an anxious moment, but I was confident that we would succeed. The whale was clearly exhausted after its long ordeal, and could not survive for much longer. But the tide was beginning to come in, and we had already managed to slip a harness under it, so that the boat could pull it gently back out to sea.

It had been a long and difficult operation that started in the morning. We had received a call saying that there was a whale on the beach; it had obviously lost its way during the night and had swum into the bay, where it had got stranded on the beach after the tide had gone out.

When I felt the moment was right, I gave a signal to the man in the boat. The rope tightened, and the whale slowly began to be pulled forwards. It remained still for some time, then, as it reached the deeper water, it struggled violently, slipped out of the harness, and began to swim off towards the open sea.

 

Dịch:

Đó là một khoảnh khắc lo lắng, nhưng tôi tự tin rằng chúng tôi sẽ thành công. Cá voi rõ ràng đã kiệt sức sau khi thử thách dài của nó, và không thể tồn tại lâu hơn. Tuy nhiên, thủy triều đã bắt đầu lên, và chúng tôi đã thành công trượt một cái yên dưới nó, do đó thuyền có thể kéo nhẹ trở lại ra biển. 

Nó là một hoạt động lâu dài và khó khăn bắt đầu vào buổi sáng. Chúng tôi đã nhận được một cuộc gọi nói rằng có một con cá voi trên bãi biển; nó rõ ràng đã mất phương hướng trong đêm và đã đâm vào vịnh, nơi nó đã bị mắc kẹt trên bãi biển sau khi thủy triều xuống.

Khi tôi cảm thấy đúng thời điểm, tôi đã phát tín hiệu cho người đàn ông trong thuyền. Sợi dây thắt chặt, và con cá voi dần dần được kéo về phía trước. Nó vẫn nằm yên một thời gian, sau đó, vì nó đến vùng nước sâu hơn, nó phải vật lộn dữ dội, trượt ra khỏi cái cáng, và bắt đầu bơi ra xa về phía biển khơi.


Exercise 1. Match the word in column A with its meaning in column B.

Nối từ ở cột A với nghĩa ở cột B

A

B

  1. ordeal
  2. harness
  3. stranded
  4. still
  5. slip

a. unable to get back to the sea

b. motionless

c. move smoothly and quietly

d. difficult and unpleasant experience

e. set of straps fastening round the body of someone to prevent him from moving too much

 

Đáp án:

1. d      2. e      3. a     4. b      5. c

 

Exercise 2. Number the events in the order in which they happened. Write each number in a box.

Đánh số thứ tự các sự việc xảy ra. Viết mỗi số vào một ô.

 

[_] The rescuers received a phone call.

[_] The whale got lost.

[_] The rescue operation started.

[_] The tide began to come in.

[_] The whale swam away.

[_] The whale got stranded on the beach.

[_] The whale was pulled out to the sea.

[_] The writer gave a signal to the man in the boat.

[_] The tide went out.

 

Đáp án:

[4] The rescuers received a phone call.

[1] The whale got lost.

[5] The rescue operation started. m The tide began to come in.

[7] The whale swam away.

[10] The whale got stranded on the beach.

[3] The whale was pulled out to the sea.

[9] The writer gave a signal to the man in the boat.

[8] The tide went out.

[2] The rescuers put a harness under the whale.

[6] The rescuers put a harness under the whale.

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 cùng thầy cô giáo giỏi tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan