Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Speaking - trang 10 Unit 6 Sách bài tập (SBT) Tiếng anh 12 mới

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Tổng hợp các bài tập trong phần Speaking - trang 10 Unit 6 Sách bài tập (SBT) Tiếng anh 12 mới

1.  Read the information about how to protect red-crowned cranes and African elephan Choose one species and complete note cards for a talk about its protection. (Đọc thông tin về làm thế nào để bảo vệ sếu đầu đỏ và voi châu Phi. Chọn một trong loài và hoàn thành thẻ ghi chú cho một cuộc nói chuyện về bảo vệ nó.)

A. Introduction (Giới thiệu)

- Good morning/afternoon, everyone. (Chào buổi sáng/Chào buổi chiều)

- Today, I'd like to talk about how to protect (red-crowned cranes/elephants), an endangered species. (Hôm nay, tôi muốn nói về làm thế nào để bảo vệ (sếu đầu đỏ/voi), một loài động vật đang bị đe doạ.)

B .How to protect (species) (Làm sao để bảo vệ)

B1. To begin with, I'd like to suggest... (Để bắt đầu, tôi muốn đề nghị...)

B2. Let's now turn to another solution ... (Giờ hãy chuyển đến cách giải quyết khác...)

B3. My next point is ... (Quan điểm tiếp theo của tôi là...)

B4. One final way to protect (species) is... (Một cách cuối cùng để bảo vệ là...)

C. Conclusion (Kết luận)

-To sum up, let's look at the main points again .... (Tổng kết, hãy nhìn lại những luận điểm một lần nữa..)

-Thanks for listening. (Cám ơn đã lắng nghe.)

2.  Work in groups. Use the note cards to present your talk to your group members.

Làm việc nhóm. Sử dụng các thẻ ghi chú để trình bày bài nói của bạn trước thành viên trong nhóm của bạn.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 12 Mới - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Bài viết liên quan