Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Speaking - trang 17 Unit 7 Sách bài tập (SBT) Tiếng anh 12 mới

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Tổng hợp các bài tập trong phần Speaking - trang 17 Unit 7 Sách bài tập (SBT) Tiếng anh 12 mới

1. Work in pairs. Match the questions with the answers. Then practise saying them aloud with a classmate. (Làm việc theo cặp. Nối câu hỏi với câu trả lời. Sau đó, thực hành đọc to với một người bạn cùng lớp.)

1. What do Ray Kurzweil and other futurists say about The Singularity?

a. By the year 2045.

2. When will that event happen?

b. Well, ever if artificial intelligence is created, it will not necessarily be hostile to humanity.

3. Is it avoidable?

c. It means rapidly becoming greater in size.

4. Why do they think so?

d. No, I don't really believe that.

5. What does 'exponential’ mean?

e. No, it is inevitable

6. Do you really believe that A.I. would destroy humanity in the near future?

f. Because of the unstoppable, exponential growth of technology

7. Why not?

g. The Singularity is an event caused by technological development, and will give rise to artificial intelligence

Đáp án:

1. g   

Ray Kurzwell và các nhà tương lai học khác nói gì về The Singularity?

The Singularity là một sự kiện được tạo ra bởi sự phát triển công nghệ, và sẽ làm nảy sinh trí tuệ nhân tạo

2. a   

Khi nào sự kiện đó sẽ xẩy ra?

Trước năm 2045

3. e    

Nó có thể tránh khỏi không?

Không, nó chắc chắn xảy ra

4.f

Tại sao họ nghĩ vậy?

Bởi sự không thể ngừng lại, sự phát triển cấp số nhân của công nghệ

5. c

'exponential' có nghĩa là gì?

Nó có nghĩa là trở nên lớn hơn nhanh chóng về kích cỡ

6. d   

Bạn thực sự tin A.I sẽ huỷ hoại con người trong tương lai gần?

Không, tôi không thực sự tin như vậy

7. b
Tại sao không?

Ừm, kể cả nếu trí tuệ nhân tạo được tạo ra, nó sẽ không nhất thiết thù địch với con người.

2. Complete the following dialogue with your own ideas based on those in 1 . Then practise it with a classmate.

Mai: What do you think about Kurzwell's vision of The Singularity?

You: I think________________ ,

Mai: Do you believe that autonomous A.I could become dangerous to humans in the near future?

You: In my opinion,__________

Mai: Why?/Why not?

You: Well, because___________ .

Mai: If you had life extension treatment n the near future, what would you like to do?

You: Personally, I think_____ .

(Hoàn thành cuộc đối thoại sau với những ý tưởng riêng của mình dựa trên những điều trong 1. Sau đó, thực hành nó với một người bạn cùng lớp.)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 12 Mới - Xem ngay

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.

Bài viết liên quan