Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Speaking - Unit 5 trang 35 sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 10

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Hướng dẫn giải sách bài tập tiếng Anh 10 Unit 5 - Speaking

SPEAKING

Exercise 1. Read the following passage and then retell it in your own words.

Đọc đoạn văn sau và kể lại theo lời của bạn

Both television and computer have had an enormous impact in our lives, and although the influence of computer seems to have reached its peak, the computer is proving to have far-reaching effect on the way we do things.

Television and computer provide quick access to information and entertainment. They both have something to everyone, day and night. Whether you want to check the weather or the latest news, either TV or computer connected to the Internet is the medium of choice for many people.

Television has a great influence on the way we think and talk. It can be turned off and ignored. Computers, on the other hand, affect your life even if you don’t use them at home or at work. Public transportation is controlled by a computer. Buildings, houses, clothes, and even shoes are designed by a computer.

Whereas television provides mainly information and entertainment, the computer already provides this and much more because of its many applications in all areas of business, industry, government, and our personal lives.

 

Dịch:

Cả truyền hình và máy tính đều có một tác động rất lớn đến cuộc sống của chúng tôi, và mặc dù ảnh hưởng của máy tính dường như đã đạt đến đỉnh cao của nó, máy tính đã chứng minh rằng nó có tác động sâu rộng đến cách chúng ta làm mọi thứ. 

Truyền hình và máy tính cung cấp sự truy cập nhanh đến thông tin và giải trí. Cả hai đều có một cái gì đó cho mọi người, cả ngày lẫn đêm. Cho dù bạn muốn kiểm tra thời tiết hoặc tin tức mới nhất, một trong hai TV hoặc máy tính kết nối Internet là sự lựa chọn đối với nhiều người. 

Truyền hình có ảnh hưởng lớn đến cách chúng ta suy nghĩ và nói chuyện. Nó có thể được tắt và bỏ qua. Máy tính, mặt khác, ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn ngay cả khi bạn không sử dụng chúng tại nhà hoặc tại nơi làm việc. Giao thông công cộng được điều khiển bởi một máy tính. Tòa nhà, nhà ở, quần áo, và thậm chí đôi giày được thiết kế bởi một máy tính.

Trong khi đó, truyền hình cung cấp chủ yếu là thông tin và giải trí, máy tính cũng cung cấp nó và nhiều hơn nữa nhờ có nhiều ứng dụng của nó trong tất cả các lĩnh vực kinh doanh, công nghiệp, chính phủ, và cuộc sống cá nhân của chúng ta.

 

Exercise 2. Talk about the advantages and disadvantages of a computer, using the following cues.

Nói về lợi ích và bất lợi của máy tính, sử dụng những gợi ý sau

Advantages

Disadvantages

do shopping

calculate

play games

write and send letters

control flights, central heating system

learn foreign language

obtain information

bring unemployment

distract children from learning

many children become short-sighted

children become violent because they learn from computer games

people may forget how to talk to each other

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 10 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan