Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Unit 15: GOING OUT

Bình chọn:
3.8 trên 32 phiếu
  • A. "Video games" Unit 15 Trang 134 SBT Tiếng Anh 7

    A.

    Câu 1. Complete the sentences. Use the present simple or the present progressive tense of the verbs in brackets Câu 2. Decide what children can/ must/ should or shouldn’t do among these things. Then write full sentences. Câu 3. Complete the sentences. Use the words in the box. The first one is done for you.

  • B. " In the city" Unit 15 Trang 137 SBT Tiếng Anh 7

    B.

    Câu 1. Match the words or phrases in column B with the things in column A. Then write full sentences. The first one is done for you. Câu 2. What about life in the country? Complete the sentences. Use the words in the box to help you. The first one is done for you. Câu 3. Check how often you do these things in the evening. Then write full sentences.