Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Writing - Unit 8 Trang 62 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 11

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Hướng dẫn giải bài tập phần Writing - Unit 8 Trang 62 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 11

D. WRITING

Exercise 1. Choose the best option A, B, C or D to indicate the correct sentence closest in meaning to the given sentence.

CHọn đáp án A, B, C hoặc D sao cho nghĩa gần nhất với câu được cho. 

1. Couldn’t you find a better hotel?

A. Is this the best hotel you could find?

B. Is this hotel the best one in town?

C. Is this a better hotel?

D. Is this hotel better than that you could find?

2. I am very busy. I can’t go to the cinema with you tonight.

A. If I am not busy, I will go to the cinema with you tonight.

B. If I were not so busy, I would go to the cinema with you tonight.

C. If I am busy, I will not go to the cinema with you tonight.

D. If I had been busy, I would have not gone to the cinema with you that night.

3. “I love Vietnamese Tet holiday. It is so exciting and colourful,” her English friend said.

A. Her English friend said to her that she loved Vietnamese Tet holiday because it was so exciting and colourful.

B. Her English friend suggested her that they should love Vietnamese Tet holiday because it was so exciting and colourful.

C. Her English friend complained to her about Vietnamese Tet holiday because of its excitement and colourfulness.

D. Her English friend denied that she loved Vietnamese Tet holiday because it was exciting and colourful.

4. Remember to lock all the doors and windows before you leave home for the holiday.

A. Don’t forget locking all the doors and windows before you leave home for the holiday.

B. Don’t you remember to lock all the doors and windows before you leave home for the holiday.

C. Don’t forget to lock all the doors and windows before you leave home for the holiday.

D. Don’t you forget to lock all the doors and windows before you leave home for the holiday.

5. People in many parts of the world celebrate the beginning of spring.

A. The beginning of spring was celebrated in many parts of the world.

B. The beginning of spring used to be celebrated in many parts of the world.

C. The beginning of spring will be celebrated in many parts of the world.

D. The beginning of spring is celebrated in many parts of the world.

Exercise 2. Write a description (100 - 120 words) of one of the popular celebrations in Vietnam or the world. Your description should include the following main points:

Viết 1 bài miêu tả 1 trong số những lễ kỉ niệm ở Việt Nam hoặc trên thế giới. Bài viết nên sử dụng các ý chính sau: 

  • name of the festival
  • time of the festival
  • purpose of the festival
  • activities
  • your feeling about the festivals (whether you like it or not and the reason(s))

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 11 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 cùng thầy cô giáo giỏi trên Tuyensinh247.com. Bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan