Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

A. Animals and plants - Unit 16 trang 172 sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 6

Bình chọn:
3.6 trên 21 phiếu

Hướng dẫn giải sách bài tập Tiếng Anh 6 Unit 16 - Animals and plants

A. ANIMALS AND PLANTS

1. Write under the pictures. Use some/ a lot of/ a little or a few. The first picture is done for you. - Viết dưới tranh. Sử dụng some/ a lot of/ a little or a few. Bức tranh đầu tiên đã được làm mẫu cho bạn

1

 

Đáp án:

b) some tomatoes

c) a few tomates

d) a lot os water

e) some water

f) a little water

 

2. Match the sentences in A with the because - clauses in B. The first is done for you - Nối câu ở cột A với mệnh đề because ở cột B. Câu đầu tiên đã được làm mẫu cho bạn

A

B

1)

People need more land

a) because there are more people

2)

Minh goes to the dentist

b) because he eats a lot of candy.

3)

Ba has a toothache

c) because his chickens produce a lot of them.

4)

Vinh never walks to school

d) because he has a toothache.

5)

Mr. Hai doesn’t buy eggs in the market

e) because he lives very far from the school.

 

Đáp án:

1 - a       2 - d       3 - b       4 - e       5 - c

 

3. Look at exercise 2 again. Write the questions and full answers for the sentences in B. - Nhìn lại bài 2. Viết câu hỏi và câu trả lời đầy đủ cho câu ở cột B

Example:

1) Why do people need more land?

People need more land because there are more people.

 

Đáp án:

2) Why does Minh go to the dentist? - Minh goes to the dentist because he has a toothache.

3) Why does Ba have a toothache? - Ba has a toothache because he eats a lot of candy

4) Why does Vinh never walk to school? - Vinh never walks to school because he lives very far from the school

5) Why doesn't Mr. Hai buy eggs in the market? - Mr. Hai doesn’t buy eggs in the market because his chickens produce a lot of them

 

4. Put the following nouns in countable noun column or uncountable noun column. - Đặt các danh từ sau vào cột danh từ đếm được hoặc danh từ không đếm được

field                   animal                meat                potato               fruit

vegetable           chicken                land                 milk                 forest

cow                     food                  drink                 cart                 buffalo

Countable noun

Uncountable noun

river

 

 

rain

 

Đáp án:

Countable noun

Uncountable noun

River

field

animal                

potato               

chicken              

cow

forest

cart               

buffalo

Rain

meat               

vegetable           

fruit

land                  

milk

food

drink                 

 

5. Choose the correct answer. - Chọn câu trả lời đúng

Example: There is a little / few milk in the bottle.

a)   Farmers grow a few / much fruit trees around their house.

b)   His cows produce a lot of / a few milk.

c)   There are some / a little chickens on the farm yard.

d)   The buffalo need only a little / a few food.

e)   Farmers burn a lot of / a little forests.

 

Đáp án:

a)   Farmers grow a few / much fruit trees around their house.

b)   His cows produce a lot of / a few milk.

c)   There are some / a little chickens on the farm yard.

d)   The buffalo need only a little / a few food.

e)   Farmers burn a lot of / a little forests.

 

6. Match the questions and the answers - Nối câu hỏi với câu trả lời

Question

Answer

  1. Why do they eat a lot of food?
  2. Why does he need more cows?
  3. Why are farmers cutting down a lot of trees?
  4. Why does Mr. Tan have two buffalo?
  5. Why do they have some milk?
A. Because he wants more milk.

B. Because he has some rice fields.

C. Because they have two cows.

D. Because they want more land.

E. Because they are hungry.

 
Đáp án:
1 - E       2 - A       3 - D       4 - B       5 - C
 
 
7. Write the questions and their answers. - Viết câu hỏi và trả lời

Example: more land / want / more food

Why do people want more land? - Because they want more food.

a)   learn English / speak to English friends.  

b)   do exercise / want / healthy

c)   help mothers with housework / old and weak

d)   animals / in danger / destroying animals and plants

 

Đáp án:

a) Why do you learn English? - Because we want to speak to English friends

b) Why do they do exercise? - Because they want to be healthy

c) Why do we helps mothers with housework? - Because they are old and weak

d) Why are animals in danger? - Because people are destroying animals and plants

 

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan