Loigiaihay.com 2019

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Test yourself - Unit 16 trang 185 sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 6

Bình chọn:
4.6 trên 7 phiếu

Hướng dẫn giải sách bài tập Tiếng Anh 6 Unit 16 - Test yourself

TEST YOURSELF

1. Answer - Trả lời (5 points)

a)   Where are you from?

b)   Which language do you speak?

c)   What is the capital of your country?

d)   What color is your flag?

e)   What is the population of your country?

 

Example answer:

a) I'm from Bac Ninh

b) I speak Vietnamese

c) Hanoi

d) Red and yellow

e) About 95 million people

 

2. Look at this table and answer the questions. Write five sentences. Nhìn vào bảng sau và trả lời câu hỏi. Viết 5 câu (10 points)

City

Population

Da Nang

680,000

Hai Phong

1.3 million

Ha Noi

2.6 million

Ho Chi Minh City

5 million

Hue

1 million

a)   Which is the biggest city in Viet Nam?

b)   Is Hue bigger than Hai Phong?

c)   Which is the smallest of the five cities?

d)   Which city has a population of less than a million?

e)   What is the population of your town?

 

Đáp án:

a) Ho Chi Minh City

b) No, it isn't

c) Hue

d) Da Nang

e) 1 million people

 

3. Complete the passage. Use: some, a few, a little, lot, lots. - Hoàn thành đoạn văn, sử dụng some, a few, a little, lot, lots (5 points)

Mr. Hai has a farm. He has three large paddy fields. They produce ...(a)... of rice. He also has a small field where he grows ...(b)... vegetables. There are ...(c)... fruit trees in the field, They produce ...(d)... fruit. He has some chickens. They produce a ...(e)... of eggs.

 

Đáp án:

a) lots

b) some

c) a few

d) a little

e) lot

 

4. Complete the passage - Hoàn thành đoạn văn (5 points)

Petronas Towers in Kuala Lumpur is the ...(a)... building in the world. The Great Wall of China is the world’s ...(b)... structure. The Mekong is a ...(c)... river but the Amazon River is ...(d)... Everest is the ...(e)... mountain in the world.       

Đáp án:

a) highest

b) longest

c) long

d) longer

e) highest

 

5. Write five rules using should and should not which will protect the environment. - Viết 5 quy định sử dụng should và should not để bảo vệ môi trường (10 points)

 

Example answer:

We should plant more trees

We shouldn't pick flowers

Wee should pick up waste

We shouldn't throw trash on the street

We should save water

 

6. Complete the passage. Use: recycle, protect, put, should not, collect. - Hoàn thành đoạn văn. Sử dụng recycle, protect, put, should not, collect (10 points) 

We can help to ...(a)... the environment. We should ...(b)... trash and ...(c)... it in the trash can. We ...(d)... throw away empty cans and bottles. We should collect them and ...(e)... them.

 

Đáp án:

a) protect

b) collect

c) put

d) should not

e) recycle

 

Total: 45 points

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 6 - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan