Loigiaihay.com 2019

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

B. Pollution - Unit 16 trang 175 sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 6

Bình chọn:
4.6 trên 18 phiếu

Hướng dẫn giải sách bài tập Tiếng Anh 6 Unit 16 - Pollution

B. POLLUTION

1. What are we doing to the environment? Answer the questions. - Chúng ta đang làm gì với môi trường? Trả lời câu hỏi

1)   What are we doing to the forests?

2)   What are we doing to the water?

3)   What are we doing to wild animals and plants?

4)   What are we doing to the air, the land, rivers and the oceans?

 

Example answer:

1) We are overcutting the forests

2) We are polluting the water 

3) We are hunting wild animals and destroying plants

4) We are destroying them

 

2. Write what we should or shouldn't do with these things. - Viết những việc mà chúng ta nên và không nên làm 

Example

a)   We should not leave trash or throw trash in the street.

a)   trash

b)   waste paper

c)   empty cans, bottles

d)   waste food

e)   water

f)    grass

g)   flowers

h)   trees

i)    forests

j)    dripping faucets

 

Đáp án:

b) We should reuse waste paper

c) We shouldn't throw away empty cans, bottles

d) We shouldn't waste food

e) We should save water

f) We shouldn't walk on grass

g) We shouldn't pick flowers

h) We should plant more trees

i) We shouldn't cut forests

j) We should repair dripping faucets

 

3. What should we do? Complete the sentences. - Chúng ta nên làm gì? Hoàn thành các câu sau

a)   When you don’t need a light..........................

b)   When you see a dripping faucet....................

c)   When you see trash in the streets.................

 

Đáp án:

a) you should turn it off

b) you should repair it

c) you should put it in the waste basket

 

4. Write the names of things people collect and recycle under the pictures. - Viết tên các thứ mà con người thu nhặt và tái chế dưới mỗi bức tranh

1

Now, answer the questions:

a)   What do people do with waste food?

b)   Which among those things do factories recycle?

c)   Which among them do people recycle?

d)   What do you collect and recycle?

 

Đáp án:

4

a) They throw it away

b) Tins and cans

c) bottles, old newspaper, tins and cans

d) I will collect bottles

 

5. Match the words to the pictures - Nối từ với tranh

3

 

Đáp án:

a) python

b) leopard

c) elephant

d) camel

e) panda

 

6. Write the answers to the questions - Viết câu trả lời cho câu hỏi

Example:

What are we doing to our classroom tables and benches? (write on the tables / damage the benches)

We are writing on the tables and damaging the benches.

a)   What are students doing to the classroom walls?

(write and draw on the walls)

b)   What are we doing to the schoolyard?

(leave trash, empty cans and waste paper)

c)   What are we doing to the trees and flowers in our school?

(pick flowers and damage trees)

d)   What are we doing to books and notebooks?

(waste paper)

 

Đáp án:

a) They are writing and drawing on the walls

b) We are leaving trash, empty cans and waste paper

c) We are picking flowers and damaging trees

d) We are wasting paper

 

7. Write imperatives from the table. - Viết mệnh lệnh từ bảng sau

 

turn off

forests

 

collect

dripping faucets

 

save

waste paper

 

keep off

empty cans and bottles

Don’t

pick

 

pick up

trash

 

grow

the grass

 

burn

flowers

 

throw

waste paper

 

damage

water

Example: Don’t pick flowers. Save water.
 
 
Đáp án:
a) Don't throw trash 
b) Don't damage forests
c) Collect empty cans and bottles
d) keep off the grass
e) pick up waste paper
f) grow forests
g) Don't burn waste paper
 
 
8. Write sentences. Use should or shouldn't - Viết câu sử dụng should or shouldn't

What should / shouldn’t we do to keep our school green?

Example: trash

We shouldn 't leave trash in the schoolyard or in the classroom.

a)   trees

b)   flowers

c)   classroom

d)   walls

e)   waste paper

 

Example answer:

a) We should plant more trees

b) We shouldn't pick flowers

c) We should keep the classroom clean

d) We shouldn't draw on the walls

e) We should reuse waste paper

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 6 - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan