Loigiaihay.com 2019

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

B. " Come and play" Unit 13 Trang 120 SBT Tiếng Anh 7

Bình chọn:
2.9 trên 19 phiếu

Câu 1. Invite your friend to the activities in the list. Use Would you like to / Come and... Câu 2. Read the message and write what Ba must do Câu 3. Complete the dialogues. Use can or must Câu 4. Match the advice in column B with the situations in column A. The first one is done for you

Câu 1. Invite your friend to the activities in the list. Use Would you like to / Come and...

(Mời bạn của bạn tham gia các hoặt động trong danh sách. Sử dụng would you like/ Come and…..)

Example: chess

—► Would you like to play chess with me, Mirth ?

Come and play chess with me, Minh.

Soccer                                  skip rope

Basketball                            jog

Badminton                           mountain climbing

Skateboard                          cook

Roller blade                         make cakes

Đáp án

a) Would you like to play soccer with me ?/Come and play soccer with me.

b) Would you like to play basketball with me ?/Come and play basketball with me.

c) Would you like to play badminton with me ?/Come and play badminton with me.

d) Would you like to skateboard with me ?/Come and skateboard with me.

e) Would you like to rollerblade with me ?/Come and rollerblade with me.

f) Would you like to skip rope with me ?/Come and skip rope with me.

g) Would you like to jog with me ?/Come and play jog with me.

h) Would you like to climb the mountain with me ?/Come and climb the mountain with me.

i) Would you like to cook with me ?/Come and cook with me.

j) Would you like to make cakes with me ?/Come and make cakes with me.

 

Câu 2. Read the message and write what Ba must do. (Đọc tin nhắn và viết cái mà Ba phải làm)

 

Đáp án

a) He must finish his homewwork. (Anh ấy phải làm xong bài tập về nhà)

b) He must clean his room (Cậu ấy phải lau dọn phòng của mình)

c) He must buy bread. (Cậu ấy phải mua bánh mỳ)

d) He must feed the cat (Cậu ấy phải cho mèo ăn)

e) He must turn off the light (Cậu ấy phải tắt điện)

f) He must give the key to Aunt Thanh. (Cậu ấy phải đưa chìa khóa cho dì Thanh)           

 

Câu 3. Complete the dialogues. Use can or must

(Hoàn thành hội thoại. Sử dụng can hoặc must)

a)  Son : Can I watch TV now?

Mom: No, you can’t.

You............................. finish your dinner first.

b)           Son : ......................... I have some cake? I’m very hungry now.

Mom : You....................................... clean your hands first.

c)            Daughter :.............. I go camping with my classmate this weekend?

Dad : OK. You............................... go. But you.................... finish your

homework after you come back on Sunday evening.

d)            Daughter: Shall I boil the chicken now?

Mom : No. You.............................................. clean it first.

e)            Mom : Remember. You..................... always turn off the light before

leaving.                                                                                  

Son : Yes, Mom......................................... I turn off the light now?

Mom : Wait. You................................... get the key first.

Đáp án

 a)  Son : Can I watch TV now?

Mom: No, you can’t.

You must finish your dinner first.

b)   Son : can  I have some cake? I’m very hungry now.

Mom : You must clean your hands first.

c)  Daughter :Can I go camping with my classmate this weekend?

Dad : OK. You can go. But you must finish your homework after you come back on Sunday evening.

d)   Daughter: Shall I boil the chicken now?

Mom : No. You must clean it first.

e)  Mom : Remember. You must always turn off the light before

leaving.                                                                                  

Son : Yes, Mom. Can I turn off the light now?

Mom : Wait. You must get the key first.

 

Câu 4. Match the advice in column B with the situations in column A. The first one is done for you. (Nối lời khuyên ở cột B với tình huống ở cột A. Ví dụ đầu tiên đã làm cho bạn)

A

 B

1)     Lan has a toothache. (Lan bị đau răng)

2)     Na gets bad marks at Math. (Na bị điểm kém môn toán)

3)     Minh is always late for school. (Minh luôn đi học muộn)

4)     Chi’s aunt is overweight. (Dì của Chi quá béo)

5)     Hong plays badminton badly. (Hong chơi cầu lông rất kém)

6)     Minh’s brother falls off the motorbike. (Anh trai Minh ngã xe máy)

7)     Lan is very thin. (Lan quá gầy)

8)     Ba eats too much meat. (Ba ăn quá nhiều thịt)

a)    He ought to get up early. (Anh ấy phải dậy sớm)

b)    She should run every day. (Cô ấy nên chạy mỗi ngày)

c) She ought to see a dentist. (Cô ấy phải đi bác sĩ)

d)    She ought to study harder. (Cô ấy phải học chăm hơn)

e)    He ought to eat more vegetables. (Anh ấy phải ăn nhiều rau)

f)    She ought to eat more. (Cô ấy phải ăn nhiều hơn)

g)    She should practice more. (Cô ấy nên luyện tập nhiều hơn)

h)    He ought to ride more carefully. (Anh ấy phải đi xe cẩn thận)

Đáp án

1- c                  2 – d                3 – a                4 – b             5 – g

6 – h               7 – f                 8 - e

 

Câu 5. Give advice. Use ought to or should and the idea prompts.

(Cho lời khuyên. Sử dụng ought to hoặc should và gợi ý)

Example:

My tooth is aching. I have a cavity. (see a dentist) (Răng tôi bị đau. Tôi bị sâu răng)

à You ought to see a dentist. (Tôi phải đi bác sĩ nha khoa)

a)    Ba plays a lot of computer games. He gets bad marks at Math, (play less computer games, study harder)

(Ba chơi nhiều điện tử. Anh ấy bị điểm kém môn toán, (chơi ít điện tử hơn và học chăm hơn)

b)    My shoes are getting too small for me. ( buy a new pair)

(Giày của tôi thì quá nhỏ với tôi)( mua giày mới)

c) My sister swims badly, (practice swimming more)

(Chị gái tôi nơi kém, luyện tập bơi nhiều hơn)

d) Mai is very interested in collecting stamps, (join the stamp collection club)

(Mai thích gom nhặt tem, (tham gia câu lạc bộ gom nhặt tem)

e) Lan loves literature but she doesn’t have many books at home, (go to the library and read there)

(Lan yêu thích văn học nhưng cô ấy không có nhiều sách ở nhà)(đi tới thư viện và đọc ở đấy)

f) Hai likes to go fishing with Ba but he has lots of homework to do. (finish his homework first)

(Hải thích câu cá với Ba nhưng anh ấy có nhiều bài tập về nhà phải làm) (Làm xong bài tập trước)

Đáp án

a) He ought to play less computer games, and study harder .

b) He should buy a new pair.

c) He ought to practice swimming more.

d) He should join the stamp collection club.

e) He should go to the library and read there.

f) He ought to finish his homework first.

 

Câu 6. Circle the best response. (Khoanh câu trả lời đúng)

1)          Can you swim? (Bạn có thể bơi không)

a) Of course, in the summer. (dĩ nhiên, vào mùa hè)

b) No, everytime I try I sink like a stone. (không, mỗi lần tôi cố thử tôi chìm như đá)

c) Sometimes, but I'm not very good at it. (Thỉnh thoảng, nhưng tôi không giỏi bơi lắm)

2)           Can you cook? (Bạn có thể nấu ăn)

a) I love eating out. (Tôi thích ăn ngoài)

b) I don't know how to make a chocolate cake. (Tôi không biết như thế nào để làm bánh socola)

c) Yes. I went to a cooking class last summer and it was very useful. (Vâng, tôi đi tới lớp nấu ăn hè năm ngoái và nó rất hữu ích)

3)           Can you play tennis? (Bạn có thể chơi tennis không)

a) No, I hurt myself every time I try. (Không, tôi làm đau bản thân khi tôi cố gắng)

b) It's really difficult. (Nó thực sự khó)

c) Of course. I started playing tennis when I was six. (Dĩ nhiên. Tôi bắt đầu chơi tennis khi tôi 6 tuổi)

4)           Can you dive? (Bạn có thể lặn không)

a) The only time I tried I broke my arm. (Lần duy nhất tôi thử tôi đã gãy tay)

b) No, I'm afraid of being in the water. (Không, tôi sợ nước)

c) It's a waste of time. (Thật tốn thời gian)

5)           Can you play basketball? (Bạn có thể chơi bóng rổ không)

a) No, I'm too short. (Không, tôi quá thấp)

b) No, I hate riding the bicycle. (Không, tôi ghét đạp xe)

c) No, it's too dangerous. (Không, nó quá nguy hiểm)

Đáp án

1 – b                              2 – c               3 – c                    4 – b             5 - a


Câu 7. Use the correct forms of the adjectives. The first one has been done for you.

(Sử dụng dạng đúng của các tính từ. Ví dụ đã làm cho bạn)

This is one of ...(interesting) books that I have.

This is one of the most interesting books that I have.

a)           August is ... (hot) month of the year.

b)           I think Japanese is ... (difficult) language in the world.

c)           Thomas Edison is one of... (great) inventors of all time.

d)           Is Mountain Fuji ... (high) mountain in Japan?

e)           This is ... (exciting) match I've ever seen.

f)            Brazil is ... (strong) country in football.

g)           Nha Trang is ... (beautiful) beach I've ever been to.

h)           Nam is ... (intelligent) student in the class.

i)           The blue whale is ... (large) animal that ever lived on Earth,

j)           Tom Hank is one of... (successful), actors of the 20th century.

Đáp án

a)           August is the hottest month of the year.

b)           I think Japanese is the most difficult language in the world.

c)           Thomas Edison is one of the greattest  inventors of all time.

d)           Is Mountain Fuji the highest mountain in Japan?

e)           This is the most exciting match I've ever seen.

f)            Brazil is the strongest country in football.

g)           Nha Trang is the most beautiful beach I've ever been to.

h)           Nam is the most intelligent student in the class.

i)           The blue whale is the largest animal that ever lived on Earth,

j)           Tom Hank is one of the most successful actors of the 20th century.

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 7 - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.

Bài viết liên quan