Loigiaihay.com 2019

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

B. "What was wrong with you ?" Unit 11 Trang 103 SBT Tiếng Anh 7

Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

Câu 1. Write the sentences with ‘had better + verb’ to give advice. Câu 2. Complete the conversation. Use the correct form of the verbs in brackets Câu 3. Đặt các từ theo đúng thứ tự để đặt câu hỏi. Sau đó trả lời. Câu 4. Complete the passage. Use the correct tense and verb form in the right column.

Câu 1. Write the sentences with ‘had better + verb’ to give advice.

(Viết câu với 'had better + verb' để đưa ra lời khuyên.)

The weather is awful today, (you / stay / inside) (Thời tiết khủng khiếp ngày nay, (bạn / ở lại / bên trong)

a)    You had better stay inside. (Bạn đã ở bên trong nhà thì tốt hơn.)

Lan is sad. She’s having a headache, (she / see / doctor) (Lan rất buồn. Cô ấy bị đau đầu, (cô ấy / thấy / bác sĩ)

b) :      ............................................................................................................

Nam is having a bad cough, (he / take / cough syrup) (Nam đang bị ho, (anh ấy / lấy / thuốc ho xi rô)

c)    ..................................................................................................................                                  

It is beginning to rain, (they / stop / playing soccer) ( Trời đang bắt đầu mưa, (họ / ngừng / chơi bóng đá)           

d) …. ...............................................................................................................                                          

I am so tired, (you / take / a rest) (Tôi rất mệt mỏi, (bạn / lấy / nghỉ ngơi)

e)   ........................................................................................................

Those people worked very hard last week, (they/spend/ a holiday by the sea) (Những người này làm việc rất chăm chỉ vào tuần trước, (họ / chi tiêu / nghỉ phép ở biển)

f)    .........................................................

Ba is getting fat. (he / eat / less fat food) (Ba đang mập mạp. (ông / ăn / thực phẩm ít chất béo)

g)...............................................................

Đáp án

b) She had better see the doctor. (Cô ấy tốt hơn là nên đi đến bác sĩ)

c) He had better take the cough syrup. (Anh ấy tốt hơn nên uống si- rô)

d) They had better stop playing soccer. (Họ tốt hơn là nên dừng chơi bóng đã lại)

e) You had better take a rest. (Bạn tốt hơn là nên nghỉ ngơi đi)

f) They had better spend a holiday by the sea. (Họ tốt hơn là nên có kỳ nghỉ gần biển)

g) He had better eat less fat food. (Anh ấy tốt hơn nên ăn ít đồ béo đi)

 

Câu 2. Complete the conversation. Use the correct form of the verbs in brackets.

( Hoàn thành cuộc trò chuyện. Sử dụng đúng hình thức các động từ trong ngoặc đơn)

Long : Hi, Hoa. Why........... (a)... (do not) you go to school yesterday?

Hoa : Oh, I ….(b)…..(be) ill. I …(c)…. (have) a stomachache.

Long : You ....(d)............ (have) a stomachache! Why?

Hoa : It …..(e)…. (be) my birthday two days ago. I ....f)……   (have) a party and I  g).... (eat) a lot of things.

Long :                (h).... (do) you have to see a doctor?

Hoa :           Yes, I did.

Long :         How are you...... i)..... (feel) now?

Hoa :           I ...j) .. (be) feeling OK. Don’t you see I .....k).. (go) to school?

Đáp án

Long : Hi, Hoa. Why don’t not you go to school yesterday?

Hoa : Oh, I was ill. I  had a stomachache.

Long : Did you have a stomachache! Why?

Hoa : It was my birthday two days ago. I had a party and I ate a lot of things.

Long : Did you have to see a doctor?

Hoa : Yes, I did.

Long : How are you feeling now?

Hoa : I am feeling OK. Don’t you see I go to school?

Dịch

Long: Chào, Hoa. Tại sao bạn không đi học hôm qua?

Hoa: Ồ, tôi bị ốm. Tôi đã bị đau bụng.

Long: Bạn bị đau bụng! Tại sao?

Hoa: Đó là ngày sinh nhật của tôi hai ngày trước. Tôi đã có một bữa tiệc và tôi đã ăn rất nhiều thứ.

Long: Bạn có phải đi khám bác sĩ không?

Hoa: Vâng, tôi đã làm.

Long: Bạn cảm thấy thế nào?

Hoa: Tôi cảm thấy ổn. Bạn không thấy tôi đi học à ?

Câu 3. Đặt các từ theo đúng thứ tự để đặt câu hỏi. Sau đó trả lời.

(Đặt các từ theo đúng thứ tự để đặt câu hỏi. Sau đó trả lời.)

a)    morning / you / get up / did / this /early

Did you get up early this morning?

Yes. I got up very early this morning.

b)    did /cold /you /have /a /when /recently

c)    prevent/ you /how /a /can /cold/ help

d)    every day /exercise /do /morning /you /do

e)    eat/ this /what/ did /you /time /morning /breakfast

f)     now /feeling /you/ how/ are

Đáp án

b) When did you recently have a cold ?

In winter, I had a cold.

c) How can you help prevent a cold ?

I always keep my body warm in the winter.

d) Do you do morning exercise every day?

Yes, I do morning exercise every day.

e) What time did you eat breakfast this morning ?

At 7.00 a.m.

f) How are you feeling now ?

I’m good.


Câu 4. Complete the passage. Use the correct tense and verb form in the right column.

(Hoàn thành đoạn văn. Sử dụng dạng đúng của động từ trong ngoặc)

Hoa was born in Hue, but now she ..(a)., in Ha Noi

live

with her aunt and uncle. She ..(b).. to Ha Noi two

go

years ago. Now she ..(c).. at Quang Trung School.

study

Yesterday..(d).. her thirteenth birthday. She ..(e).. a

be have

small party with her friends. They..(f).. a lot of food

eat

and fruits and cakes. In the evening Hoa ..(g).. a

have

stomachache. Her aunt ..(h).. worried.

be

She ..(i).. a doctor. The doctor ..(j).. and ..(k).. Hoa some

call arrive give

medicine. She ..(1).. the medicine and ..(m).. to bed.

take go

Today Hoa ..(n).. better. She ..(o).. the things she

feel remember

..(p).. in the party. She ..(q).. her friends not to eat a

eat tell

lot of things.

 

Đáp án

a) is living      b) went            c) is studying/ studies             d) was             e) had            

f) ate           g) had            h) was            i) called          j) arrived          k) gave                            l) took           m) went          n) feels             o) remembers    p) ate                q) tells

Dịch

Hoa sinh ra ở Huế, nhưng bây giờ cô đang sống ở Hà Nội với dì và chú. Bà đã đi Hà Nội cách đây hai năm. Bây giờ cô đang học tại trường Quang Trung. Hôm qua là ngày sinh nhật thứ mười ba của cô. Cô ấy có một bữa tiệc nhỏ với bạn bè. Họ đã ăn rất nhiều thực phẩm và hoa quả và bánh ngọt. Buổi tối Hoa bị đau bụng. Dì cô đã lo lắng.

Cô gọi bác sĩ. Bác sĩ đã đến và cho Hoa một số thuốc. Cô ấy lấy thuốc và đi ngủ.

Hôm nay Hoa cảm thấy tốt hơn. Cô nhớ những thứ cô ấy ăn trong bữa tiệc. Cô ấy nói với bạn bè của mình không ăn nhiều thứ.

Câu 5. Rewrite the sentences, using auxiliary verbs for emphasis. The first one is done for you.

(Viết lại các câu, dùng động từ phụ để nhấn mạnh. Việc đầu tiên được thực hiện cho bạn.)

These medicines don't cure a cold, but they relieve the symptoms.

(Những loại thuốc này không chữa được cảm lạnh, nhưng chúng làm giảm các triệu chứng.)

These medicines don't cure a cold, but they do relieve the symptoms.

(Những loại thuốc này không chữa được cảm lạnh, nhưng chúng làm giảm các triệu chứng.)

a)    My little brother likes football. He really does.

(Em trai tôi thích bóng đá. Anh ấy thực sự.)

b)    I believe that you should think twice about this situation.

(Tôi tin rằng bạn nên suy nghĩ hai lần về tình huống này.)

c)    I want to see you before you leave for Europe.

(Tôi muốn gặp bạn trước khi bạn rời Châu Âu.)

d)    I’ve written to her many times but got no reply.

(Tôi đã viết cho cô ấy nhiều lần nhưng không trả lời.)

e)    Don't worry. Lan knows the way to the nearest bus stop.

(Đừng lo lắng. Lan biết đường đến bến xe buýt gần nhất.)

f)     I went to the library yesterday.

(Tôi đã đến thư viện ngày hôm qua.)

g)    Hoa filled out her medical form.

(Hoa điền mẫu đơn y tế.)

h)    Mai returned to the waiting room but no-one was there.

(Mai trở lại phòng chờ nhưng không ai ở đó.)

i) She tries to make less mistake with her homework,

(Cô ấy cố gắng để làm cho ít sai lầm hơn với bài tập về nhà của cô,)

j) My car needs repairing. (Xe của tôi cần sửa chữa.)

Đáp án

a) My little brother does like football.

b) I do believe that you should think twice about this situation.

c) I do want to see you before you leave for Europe.

d) I do have written to her many times but got no reply.

e) Don't worry. Lan does know the way to the nearest bus stop.

f) I did go to the library yesterday.

g) Hoa did fill out her medical form.

h) Mai did return to the waiting room but no-one was there.

i) She does try to make less mistake with her homework,

j) My car does need repairing.

Câu 6. Read and answer the questions. (Đọc và trả lời câu hỏi)

Stomachache Remedies

Stomachache is a common illness experienced by every individual. Adults and children, all suffer from mild to severe stomachache at least once in their lifetime. We can always visit a doctor for treatment but a simple, annoying stomachache can be treated using some stomachache home remedies.

Stomachache Home Remedies

The following stomachache remedies will help you cure your stomachache in the natural way. Try these effective stomachache home remedies.

  • Drink some lemon tea added with honey. This is a very good stomachache remedy.
  • Drink a mixture of 1 teaspoon mint juice and lime juice. You can even add ginger juice and black salt to make it more effective. Drink this mixture for a quick relief from stomachache.
  • Place a heat pad or a hot water bottle to the aching stomach region. This home remedy for stomachache will help relieve the pain.
  • Take a glass of water and add a teaspoon of salt and sugar. Drink this solution as a stomachache remedy.

Home Remedies for stomachache in Children

It is very difficult to make children take medications for stomachache. The following children stomachache remedies will cure your child in a safe and effective way.

  • Give the child 1/4 teaspoon of ginger juice mixed with 1/2 teaspoon honey to treat stomachache. This remedy is not for children under two years of age.
  • * Make the child drink lemon juice mixed with warm water. It helps in

easing children stomachache.

  • Juice made from fruits like oranges, apples, pears, grapes and papaya are useful children stomachache remedies.

Those are some of the useful stomachache remedies that help in getting rid of the pain. Avoid sleeping after meals and do not overeat. Take care of your digestive health. A healthy digestive system is the basis for a healthy body.

Dịch

Bệnh đau dạ dày

Đau bụng là một chứng bệnh thường gặp của mỗi cá nhân. Người lớn và trẻ em, tất cả đều đau bụng nhẹ đến nặng ít nhất một lần trong đời. Chúng tôi luôn có thể đến bác sĩ để điều trị nhưng một chứng đau dạ dày đơn giản, khó chịu có thể được điều trị bằng cách sử dụng một số biện pháp khắc phục tại nhà đau dạ dày.

Đau dạ dày

Các biện pháp điều trị dạ dày sau đây sẽ giúp bạn chữa khỏi chứng đau dạ dày theo cách tự nhiên. Hãy thử các biện pháp khắc phục cơn đau dạ dày hiệu quả này.

• Uống một ít chanh chè với mật ong. Đây là phương pháp chữa đau dạ dày rất tốt.

• Uống một hỗn hợp 1 thìa cà phê nước ép trái cây và nước chanh. Bạn thậm chí có thể thêm nước gừng và muối đen để làm cho nó hiệu quả hơn. Uống hỗn hợp này để giảm đau nhanh.

• Đặt một miếng đệm nhiệt hoặc một chai nước nóng vào vùng đau dạ dày. Thuốc chữa đau dạ dày tại nhà này sẽ giúp giảm đau.

• Lấy một cốc nước và thêm một thìa muối và đường. Uống dung dịch này như một phương thuốc chữa đau dạ dày.

Trang chủ Giải pháp cho đau dạ dày ở trẻ em

Rất khó để làm cho trẻ em uống thuốc vì đau bụng. Các biện pháp khắc phục đau dạ dày cho trẻ sau đây sẽ chữa cho con bạn một cách an toàn và hiệu quả.

• Cho trẻ 1/4 muỗng cà-phê nước gừng trộn với mật ong 1/2 thìa cà phê để điều trị chứng đau dạ dày. Giải pháp này không dành cho trẻ em dưới hai tuổi.

•  Làm cho trẻ uống nước chanh trộn với nước ấm. Nó giúp trong giảm đau bụng trẻ em.

• Nước trái cây làm từ trái cây như cam, táo, lê, nho và đu đủ là những phương pháp chữa trị đau dạ dày cho trẻ em hữu ích.

Đó là một số phương pháp trị đau dạ dày hữu ích để giúp loại bỏ cơn đau. Tránh ngủ sau bữa ăn và không ăn quá nhiều. Chăm sóc sức khoẻ tiêu hóa của bạn. Một hệ thống tiêu hóa lành mạnh là cơ sở cho một cơ thể khỏe mạnh.

1)    What should we add with lemon tea to drink as a remedy for stomachache?

(Chúng ta nên bổ sung thêm chè chanh để uống như thuốc chữa đau bụng?)

2)    What does a mixture for a quick relief from stomachache consist of?

(Một hỗn hợp để giảm đau nhanh bao gồm?)

3)    Where should we place the hot water bottle to relieve the pain?

(Chúng ta nên đặt chai nước nóng ở đâu để giảm đau?)

4)    How much salt and sugar should we add into a glass of water to make a remedy for stomachache?

(Làm thế nào nhiều muối và đường chúng ta nên thêm vào một cốc nước để làm một phương thuốc chữa đau bụng?)

5)    According to the direction, who should not drink ginger juice mixed with honey to treat stomachache?

(Theo chỉ đạo, ai không nên uống nước gừng pha với mật ong để điều trị đau bụng?)

6)    Is it true that a child should drink lemon juice mixed with cold water to ease the stomachache?

(Có đúng là trẻ nên uống nước chanh trộn với nước lạnh để giảm đau bụng không?)

7)    What are some useful fruit juices? (Nước trái cây có ích là gì?)

8)    What should we avoid to prevent stomachache?

(Chúng ta nên tránh những gì để tránh đau bụng?)

9)    What is the basis for a healthy body? (Cơ sở của cơ thể khỏe mạnh là gì?)

 

Đáp án

1) we should drink some lemon tea added with honey.

2) It consists of 1 teaspoon mint juice and lime juice. You can even add ginger juice and black salt.

3) We should place a heat pad or a hot water bottle to the aching stomach region.

4) We should add a teaspoon of salt and sugar.

5) children under two years of age should not drink it.

6) No, it isn’t.

7) Juice made from fruits like oranges, apples, pears, grapes and papaya are useful children stomachache remedies.

8) We should avoid sleeping after meals and do not overeat.

9) A healthy digestive system is the basis for a healthy body.

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 7 - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh cùng các thầy cô giáo dạy giỏi, nổi tiếng.

Bài viết liên quan