Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1.15 trang 9 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Viết thêm chữ số 9 vào số 812 574 để thu được: a) Số lớn nhất; b) Số nhỏ nhất.

Câu hỏi:

Viết thêm chữ số 9 vào số 812 574 để thu được:

a) Số lớn nhất;

b) Số nhỏ nhất.

Phương pháp:

Thêm chữ số 9:

+ Ở hàng cao nhất, ta được số lớn nhất

+ Ở hàng thấp nhất, ta được số nhỏ nhất

Lời giải:

a) Vì chữ số 9 là chữ số lớn nhất nên viết thêm chữ số 9 đứng đầu hay đứng ở hàng triệu ta được số 9 812 574 là số lớn nhất.

b) Vì chữ số 9 là chữ số lớn nhất nên viết thêm chữ số 9 đứng ở hàng đơn vị ta được số 

8 125 749 là số nhỏ nhất.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan