Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 6 trang 29 Sách bài tập (SBT) Toán lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố bằng hai cách “theo cột dọc” và dùng “sơ đồ cây”: a) 154; b) 187; c) 630.

Câu hỏi:

Phân tích các số sau ra thừa số nguyên tố bằng hai cách “theo cột dọc” và dùng “sơ đồ cây”:

a) 154;

b) 187;

c) 630.

Phương pháp:

Cách 1Phân tích một số ra thừa số nguyên tố theo cột dọc

Ta lần lượt chia số đó cho các ước là số nguyên tố của nó (nên theo thứ tự ước nhở nhất đến ước lớn nhất)

Cách 2Phân tích một số ra thừa số nguyên tố bằng sơ đồ cây

Lời giải:

a) Cách 1Phân tích một số ra thừa số nguyên tố theo cột dọc:

Vậy 154 = 2.7.11.

Cách 2Phân tích một số ra thừa số nguyên tố bằng sơ đồ cây:

Vậy 154 = 2.7.11. 

b) Cách 1Phân tích một số ra thừa số nguyên tố theo cột dọc:

Vậy 187 = 11.17 

Cách 2Phân tích một số ra thừa số nguyên tố bằng sơ đồ cây:

Vậy 187 = 11.17.

c) Cách 1Phân tích một số ra thừa số nguyên tố theo cột dọc:

Vậy 630 = 2.32.5.7.

Cách 2Phân tích một số ra thừa số nguyên tố bằng sơ đồ cây:

Vậy 630 = 2.32.5.7.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan