Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 6.25 trang 12 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.3 trên 11 phiếu

Tìm x biết: a)5/9 - x = -3/9; b) x+-7/13 = -21/13

Câu hỏi:

Tìm x biết:

\(\begin{array}{l}a)\frac{5}{9} - x = \frac{{ - 3}}{9};\\b)x + \frac{{ - 7}}{{13}} = \frac{{ - 21}}{{13}}\end{array}\)

Lời giải:

\(\begin{array}{l}a)\frac{5}{9} - x = \frac{{ - 3}}{9};\\x = \frac{5}{9} - (\frac{{ - 3}}{9})\\x = \frac{8}{9}\\b)x + \frac{{ - 7}}{{13}} = \frac{{ - 21}}{{13}}\\x = \frac{{ - 21}}{{13}} - (\frac{{ - 7}}{{13}})\\x = \frac{{ - 14}}{{13}}\end{array}\)  

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan