Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 6.47 trang 19 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.3 trên 15 phiếu

a) Tính số học sinh dân tộc Dao và số học sinh dân tộc Thái trong tường. b) Số học sinh dân tộc Tày bằng bao nhiêu phần số học sinh toàn trường?

Câu hỏi:

Trường phổ thông dân tộc ở một tỉnh miền núi có 300 học sinh gồm ba dân tộc: Thái, Tày, Dao. Số bạn học sinh dân tộc Dao bằng \(\frac{1}{{15}}\) tổng số học sinh toàn trường, số bạn học sinh dân tộc Thái bằng \(\frac{2}{3}\) tổng số học sinh dân tộc Tày và Dao.

a)     Tính số học sinh dân tộc Dao và số học sinh dân tộc Thái trong tường

b)    Số học sinh dân tộc Tày bằng bao nhiêu phần số học sinh toàn trường?

Lời giải:

a)     Số học sinh Dao là:

\(\frac{1}{{15}}\) . 300 = 20 (học sinh)

Số học sinh Thái \(\frac{2}{3}\) tổng số học sinh dân tộc Tày và Dao thì số học sinh Thái bằng \(\frac{2}{{2 + 3}} = \frac{2}{5}\) số học sinh toàn trường nên số học sinh Thái là:

\(\frac{2}{5}.300 = 120\) (học sinh)

b) Số học sinh Tày bằng số phần số học sinh toàn trường là:

\(1 - \frac{1}{{15}} - \frac{2}{5} = \frac{8}{{15}}\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan