Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 7.23 trang 31 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.5 trên 11 phiếu

Em hãy tính diện tích đất trồng lúa của Việt Nam năm 2017 là bao nhiêu hécta (sử dụng máy tính cầm tay rồi làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

Câu hỏi:

Năm 2018, tổng diện tích đất trồng lúa của nước ta đạt 7 570,9 (nghìn ha); giảm \(\frac{{17}}{{1000}}\) so với năm trước. Em hãy tính diện tích đất trồng lúa của Việt Nam năm 2017 là bao nhiêu hécta (sử dụng máy tính cầm tay rồi làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

(Theo Tổng cục Thống kê)

Lời giải:

Diện tích trồng lúa năm 2018 bằng \(1 - \frac{{17}}{{1000}} = \frac{{983}}{{1000}}\) diện tích trồng lúa năm 2017

Diện tích trồng lúa năm 2017 là:

7570,9 : \(\frac{{983}}{{1000}}\) = 7 701,831 129 (nghìn ha) = 7 701 831, 129 (ha)

Làm tròn đến hàng đơn vị, ta được 7 701 831 ha

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan