Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 7.39 trang 38, 39 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4.2 trên 9 phiếu

a) Tính tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam năm 2019 b) Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam với châu Mĩ năm 2018 là bao nhiêu tỉ USD (sử dụng máy tính cầm tay rồi làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?

Câu hỏi:

Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam năm 2019 so với các thị trường lớn và tỉ lệ phần trăm tăng, giảm kim ngạch xuất khẩu so với năm 2018 được cho trong bảng sau:


a) Tính tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam năm 2019

b) Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam với châu Mĩ năm 2018 là bao nhiêu tỉ USD (sử dụng máy tính cầm tay rồi làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?

Phương pháp:

Tính tổng các số thập phân

Tìm kim ngạch xuất khẩu với châu Mĩ năm 2019 và tỉ lệ so với năm 2018 để tính kim ngạch xuất khẩu với châu Mĩ năm 2020

Lời giải:

a) Tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam năm 2019 là:

135,45 + 47,27 + 73,89 + 3,12 + 4,46 = 264,19 (tỉ USD)

Vậy tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam năm 2019 là 264,19 tỉ USD.

b) Kim ngạch xuất khẩu với châu Mĩ năm 2019 là 73,89 tỉ USD và tăng 27,3% so với năm 2018.

Khi đó, kim ngạch xuất khẩu với châu Mĩ sau khi tăng 27,3% là:

100% + 27,3% = 127,3%.

Như vậy, 73,89 tỉ USD bằng 127,3% kim ngạch xuất khẩu với châu Mĩ năm 2018.

Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam với châu Mĩ năm 2018 là:

73,89 : 127,3% = 58,043 990 57 (tỉ USD)

Làm tròn số 58,043 990 57 đến hàng phần trăm, ta được: 58,04.

Vậy kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam với châu Mĩ năm 2018 là 58,04 tỉ USD.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan