Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 75 tiết 2 trang 126, 127 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 2 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
4 trên 7 phiếu

Đặt tính rồi tính. a) Con bò A và con bò D cân nặng tất cả là: …………… kg. b) Con bò nặng B nặng hơn con bò C là: ……………… kg. a) Đoạn thẳng AB dài hơn đoạn thẳng BC là …….m. b) Độ dài đường gấp khúc ABCD là ……m. Tàu thứ nhất chở 26 khách du lịch. Tàu thứ hai chở nhiều hơn tàu thứ nhất 4 khách du lịch. Hỏi tàu thứ hai chở bao nhiêu khách du lịch?

Câu 1 (Bài 75, tiết 2) trang 126, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Đặt tính rồi tính

47 + 26

………………

………………

………………

247 + 172

………………

………………

………………

82 – 48 

………………

………………

………………

543 – 109 

………………

………………

………………

Lời giải:

Em đặt tính theo cột dọc, viết 1 số ở trên, 1 số ở dưới sao cho các chữ số ở cùng hàng thẳng cột với nhau. Sau đó thực hiện cộng, trừ: em cộng, trừ lần lượt các chữ số hàng đơn vị, rồi đến hàng chục, với những phép tính có hàng trăm em thực hiện cộng các chữ số hàng trăm, chú ý có nhớ.

Câu 2 (Bài 75, tiết 2) trang 126, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) Con bò A và con bò D cân nặng tất cả là: …………… kg

b) Con bò nặng B nặng hơn con bò C là: ……………… kg.

Lời giải:

Quan sát hình em thấy, con bò A nặng 405 kg, con bò D cân nặng 358 kg, nên con bò con bò A và con bò D cân nặng tất cả là: 405 + 358 = 763 kg

Quan sát hình em thấy, con bò B nặng 392 kg, con bò C nặng 389 kg, nên con bò nặng B nặng hơn con bò C là: 392 – 389 = 3 kg.

Vậy em làm như sau:

a) Con bò A và con bò D cân nặng tất cả là: 763 kg

b) Con bò nặng B nặng hơn con bò C là: 3 kg.

Câu 3 (Bài 75, tiết 2) trang 127, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

a) số

Lời giải:

a) Em quan sát và đếm

Có 5 hình tam giác (1 tam giác lớn, 4 tam giác nhỏ)

Có 6 hình tứ giác

b) Quan sát hình em thấy quy luật hình vẽ như sau: khối lập phương đến khối cầu và đến khối trụ nên hình thích hợp đặt vào dấu hỏi chấm là hình khối cầu.

Vậy em khoanh vào đáp án B

 

Câu 4 (Bài 75, tiết 2) trang 127, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Viết số thích hợp vào chấm chấm.

Cho đường gấp khúc ABCD như hình vẽ.

a) Đoạn thẳng AB dài hơn đoạn thẳng BC là …….m.

b) Độ dài đường gấp khúc ABCD là ……m.

Lời giải:

a) Quan sát hình em thấy, đoạn thẳng AB có độ dài 48 m, đoạn thẳng BC có độ dài 39 m, nên đoạn thẳng AB dài hơn đoạn thẳng BC là: 48 – 39 = 9 (m)

Vậy em làm như sau:

Đoạn thẳng AB dài hơn đoạn thẳng BC là  9 m.

b) Quan sát hình em thấy, đường gấp khúc ABCD gồm 3 đoạn thẳng là đoạn thẳng AB có độ dài 48 m, đoạn thẳng BC có độ dài 39 m, đoạn thẳng CD dài 53 m, nên độ dài đường gấp khúc ABCD là: 48 + 39 + 53 = 140 (m)

Độ dài đường gấp khúc ABCD là 140 m.

Câu 5 (Bài 75, tiết 2) trang 127, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Tàu thứ nhất chở 26 khách du lịch. Tàu thứ hai chở nhiều hơn tàu thứ nhất 4 khách du lịch. Hỏi tàu thứ hai chở bao nhiêu khách du lịch?

Lời giải:

Tàu thứ hai chở nhiều hơn tàu thứ nhất 4 khách du lịch, biết tàu thứ nhất chở 26 khách du lịch nên tàu thứ hai chở số khách du lịch là: 26 + 4 = 30 (khách)

Em trình bày lời giải như sau:

Bài giải

Tàu thứ hai chở số khách du lịch là:

26 + 4 = 30 (khách)

Đáp số: 30 khách du lịch. 

Sachbaitap.com

Bài viết liên quan