Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 7.7 trang 25 Sách bài tập (SBT) Toán 6 tập 2 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bình chọn:
3 trên 7 phiếu

Tìm tất cả các cặp chữ số (a;b) biết rằng 3,8276 < 3,8ab4 < 3,84

Câu hỏi:

Tìm tất cả các cặp chữ số (a;b) biết rằng 3,8276 < \(\overline {3,8ab4} \) < 3,84

Lời giải:

Ta có: 3,8276 < \(\overline {3,8ab4} \) < 3,84

\( \Leftrightarrow 38276 < \overline {38ab4}  < 38400\)

Nên 274 < \(\overline {ab4} \) < 400

Ta được a = 2 hoặc a = 3

+ Nếu a = 2 thì 7 < b nên b = 8 hoặc b = 9

+ Nếu a= 3 thì b là chữ số bất kì

Vậy các cặp chữ số (a;b) cần tìm là: (2;8) ; (2;9); (3;0); (3;1); (3;2); (3;3); (3;4); (3;5); (3;6); (3;7); (3,8); (3,9).

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan