Bài 9.35 trang 75 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 9.35 trang 75 Sách bài tập (SBT) Hóa học 11 Nâng cao. Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt các dung dịch trong nước của các chất sau.

Trình bày phương pháp hóa học để phân biệt các dung dịch trong nước của các chất sau : fomananđehit,axit fomic,axit axetic, ancol etylic.

Giải :

- Dùng quỳ tím tách được thành 2 nhóm : làm đỏ quỳ tím có 2 axit ; anđehit và ancol không làm đỏ quỳ tím

-Dùng dung dịch bạc nitrat trong amoniac nhận biết được axit fomic do có phản ứng tráng gương

\(HCOOH + 2\left[ {Ag{{(N{H_3})}_2}} \right]OH \)\(\to\)\( {(N{H_4})_2}C{O_3} + 2Ag \downarrow  + {H_2}O + 2N{H_3}\)

Hoặc \(HCHO + 4\left[ {Ag{{(N{H_3})}_2}} \right]OH \to \)\({(N{H_4})_2}C{O_3} + 4Ag \downarrow  + 6N{H_3} + 2{H_2}O\)

Ancol etylic thì không có phản ứng đó.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan