Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

C. Speaking - trang 12 Unit 2 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 8 mới

Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

Say the definitions and match them with the correct words.

C. Speaking - Nói

1.

a. Say the definitỉons and match them with the correct words.

Nói định nghĩa và nối chúng với từ đúng.

b. Make complete defỉnitions from the information in 1 a and practise saying them aloud.

Làm những định nghĩa hoàn chỉnh theo thông tin ở câu 1 a và tập đọc to chúng.

Example:

A buffalo is an animal which is used for ploughing the fields.

KEY

a.

1. C (đồng cỏ)

2. B (bầy, đàn)

3. E (vụ mùa)

4. A (xe trâu bò kéo)

5. F (con diều)

6. D (con trâu

b. Students' answers

Học sinh tự trả lời

 

2. Choose one of the words below and make a mini-talk in which the word is used.

Chọn một từ được dùng dưới đây và làm một đoạn nói nhỏ mà trong đó từ đó được sử dụng.

Example:

A camel is a big animal with one or two humps on its back. It often lives in the desert. It is used to carry people and goods. It's a good íriend of the nomads.

KEY

Students' answers

Học sinh tự trả lời

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 Mới - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan