Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

C. Speaking - trang 12 Unit 2 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 8 mới

Bình chọn:
3.7 trên 7 phiếu

Say the definitions and match them with the correct words.

C. Speaking - Nói

1.

a. Say the definitỉons and match them with the correct words.

Nói định nghĩa và nối chúng với từ đúng.

b. Make complete defỉnitions from the information in 1 a and practise saying them aloud.

Làm những định nghĩa hoàn chỉnh theo thông tin ở câu 1 a và tập đọc to chúng.

Example:

A buffalo is an animal which is used for ploughing the fields.

KEY

a.

1. C (đồng cỏ)

2. B (bầy, đàn)

3. E (vụ mùa)

4. A (xe trâu bò kéo)

5. F (con diều)

6. D (con trâu

b. Students' answers

Học sinh tự trả lời

 

2. Choose one of the words below and make a mini-talk in which the word is used.

Chọn một từ được dùng dưới đây và làm một đoạn nói nhỏ mà trong đó từ đó được sử dụng.

Example:

A camel is a big animal with one or two humps on its back. It often lives in the desert. It is used to carry people and goods. It's a good íriend of the nomads.

KEY

Students' answers

Học sinh tự trả lời

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 Mới - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3 bước: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan