Loigiaihay.com 2022

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

B. Vocabulary & Grammar – trang 17 Unit 3 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 8 mới

Bình chọn:
3.9 trên 14 phiếu

Complete the sentences with the words and phrases in the box.

B. Vocabulary & Grammar – Từ vựng & Ngữ pháp

1. Complete the sentences with the words and phrases in the box.

1. The Yao people use ideograms of Chinese origin to write their _________.

2. The Museum of Ethnology has a huge _________ of items of cultural importance from different ethnic groups in Viet Nam.

3. The Thai have their own language, and they also have their own _________.

4. If you are interested in ethnic minority culture, you should really go to one of the  _________ in the northern mountainous regions.

5. The Viet people have many traditional  _________: weaving, carpentry, embroidery ... and their products are famous everywhere.

6. The schools in this region have done much to help children of _________.

7. Mua sap is a _________ dance of Muong people in the North West.

8. Five-coloured sticky rice is a _________ in many parts of Viet Nam.

KEY

1. language (ngôn ngữ)

2. collection (bộ sưu tập/tập hợp)

3. writing system (hệ thống chữ viết)

4. festivals (lễ hội)

5. crafts (đồ thủ công)

6. ethnic minorities (dân tộc thiểu số)

7. typical (điển hình)

8. speciality (nét đặc trưng)

 

2. Insert a question word to complete each of the following questions.

Thêm một từ để hỏi để hoàn thiện các câu hỏi sau.

- _________ of your parents will go to the meeting?

- My mother will.

-  _________ colour is the Symbol of luck for the Hoa people?

- Red (is).

- _________ is a ‘long house’ of the Ede people?

- About 150 metres long.

- _________ plays a more important role in a Giarai family?

- Women (do).

- _________ is the Hoa Ban Festival of the Thai people held?

- In Lunar February.

- _________ do the Odu people live?

- Mainly in Nghe An Province.

-  _________ is it from the centre to the Museum of Ethnology?

- 15 about seven kilometres.

- _________ is this khan pieu (shawl)?

- Sorry, it's not for sale.

KEY

1. Which (Người nào trong bố mẹ em sẽ đi họp? – Mẹ em sẽ đi)

2. What (Màu nàu là biểu tượng của người Hoa – Màu đỏ)

3. How long (Nhà dài của người Ê Đê dài bao nhiêu? – Khoảng 150 mét)

4. Who (Ai đóng vai trò quan trọng hơn trong gia đình Gia Rai – Người phụ nữ)

5. When (Khi nào đến lễ hội Hoa Ban của người Thái?)

6. Where (Người Odu sống ở đâu? (Chủ yếu ở tỉnh Nghệ An)

7. How far (Từ trung tâm tới Bảo tàng Dân tộc học bao xa? – Khoảng 15 km)

8. How much (Chiếc khăn piêu này giá bao nhiêu? – Xin lỗi, cái khăn này không bán)

 

3. Fill each blank with ‘a’, ‘an’, or ‘the’ to complete the following passage.

Điền vào chỗ trống ‘a’, ‘an’ hoặc ‘the’ để hoàn thành đoạn văn sau.

Y Moan was the greatest pop singer of the Ede ethnic group in Dak Lak Province. He was born in 1957 and died in 2010. He was called ‘(1) _________ singer of the great woods’. He

is famous for singing songs about (2) _________ Central Highlands and the ethnic people there. In addition, he made (3) _________ important contribution, through his singing

and his own songs, to making the Central Highlands well-known to millions of people both inside and outside (4) _________ country. He not only sang but also composed songs about the Central Highlands. He received (5) _________ lot of prizes and awards for his achievements in music. In 2010 he was given the title ‘People's Artist’, (6) _________ highest honour by the State for artists.

KEY

1. the

2. the

3. an

4. the

5. a

6. the

Y Moan là ca sĩ nhạc pop nổi tiếng nhất của dân tộc Ê Đê ở tỉnh Đắk Lắk. Ông sinh năm 1957 và mất năm 2010. Ông được mệnh danh là ‘Ca sĩ của rừng xanh’. Ông nổi tiếng bởi hát những bài hát về Tây Nguyên và người dân tộc ở đó. Bên cạnh đóm ông có những đóng góp quan trọng, thông qua tiếng hát và những bài hát của ông, để làm Tây Nguyên nổi tiếng với hàng triệu con người trong và ngoài nước. Ông không chỉ hát mà còn sáng tác những bài hát về Tây Nguyên. Ông nhận được rất nhiều giải thưởng cho sự nghiệp âm nhạc, Năm 2010, ông được trao giải Nghệ Sĩ Nhân Dân, giải thưởng cao quý nhất của nhà nước cho Nghệ Sĩ.

 

4. Read each of the following lists of four words and choose one word that does not belong in each list.

Đọc các danh sách có 4 từ sau và chọn một từ không thuộc nhóm.

KEY

1. D (Người Viêt Nam không phải tên 1 dân tộc riêng biệt)

2. A (trang phục không phải là một loại quần áo riêng biệt)

3. A (cái kia không phải từ để hỏi)

4. B (dân tộc không phải tính từ)

5. C (nhà điêu khắc nói về một người)

6. C (pizza không phải đồ ăn Việt)

 

5. Choose the best answer to complete each of the following sentences.

Chọn câu trả lời đúng nhất để hoàn thành các câu sau.

1. No one is able to explain the ________ of the old customs.

A. beginning   B. origin          C. reason

2. There are always regional ________ in every country.

A. differs        B different      C. differences

3. ________ of your two sisters is studying in Australia?

A. Who           B. What           C.Which

4. Although there are cultural ________ between ethnic groups, they still keep the identity of their own culture.

A. changes      B. exchanges   C. relations

5. The 54 ethnic peoples of Viet Nam are ________, but they live peacefully.

A. diverse        B. similar         C. unlike

6. Which ________ of our country would you most like to live in?

A. place           B section         C. part

7. Most ethnic minority peoples are good ________ farming techniques

A. at    B. for   C. to

Chaul Chnam Thmey is the biggest ________ of the Khmer people.

A. Festrval      B. ceremony    C. practice

KEY

1. B (Không ai có khả năng giải thích nguồn gốc của những truyền thống xa xưa)

2. C (Luôn có những khác biệt về tôn giáo ở mỗi đất nước)

3. C (Ai trong 2 chị của bạn học ở Úc?)

4. B (Dù có những trao đổi giao hòa giữa các dân tộc, họ vẫn giữ bản sắc văn hóa của mình.)

5. A (54 dân tộc Việt Nam có những khác biết nhưng họ đều sống hòa bình)

6. C (Vùng nào ở đất nước chúng tôi bạn thích sống nhất?)

7. A (Hầu hết các dân tộc thiểu số đều giỏi kĩ năng làm nông.)

8. A (Chaul Chnam Thmey là lễ hội lớn nhất của người Khmer)

 

6. Fill each blank with a suitable wỏd to complêt the passage.

Điền vào chỗ trống một từ phù hợp để hoàn thiện đoạn văn.

Hoang Ngoc Linh is a member of the Tay ethnic group in a mountainous (1) __________ in

Bac Giang Province. She was bom in 2003, and she goes to Cam Dan Lower Secondary School. In her class there are several students from other ethnic (2) __________ such as the

Nung, the Cao Lan (Sanchay) and all of them get on very well. Like her classmates, she prefers to wear (3) __________ Kinh's clothes, and she wears a uniform when she

goes to school. Linh loves to (4) __________ cartoons on TV and to play with her dolls.

She can speak some words of the Tay (5) __________. At school, she is popular with her

teachers and friends as she is a nice girl. She is good at maths and English. Her dream is to become (6) __________ English teacher when she grows up.

KEY

1. region

2. groups

3. the

4. watch

5. language

6. an

Hoàng Ngọc Linh là một thành viên của dân tộc Tày ở khu vực miền núi tỉnh Bắc Giang. Bạn ấy sinh năm 2003 và đến học trường THCS Cẩm Dàn. Trong lớp bạn ấy, có nhiều học sinh đến từ các dân tộc khác như người Nùng, người Cao Lan, ... và tất cả họ đều chơi hòa thuận với nhau. Như các học sinh cùng lớp, bạn ấy thích mặc đồ Kinh hơn, và bạn ấy mặc đồng phục khi bạn ấy đi học. Linh rất thích xem hoạt hình trên TV và chơi với búp bê. Bạn ấy có thể nói được vài từ tiếng Tày. Ở trường, bạn ấy rất được biết đến với giáo viên và bạn bè là một cô bé ngoan ngoãn. Bạn ấy giỏi Toán và Tiếng Anh. Giấc mơ của bạn ấy là trở thành một giáo viên tiếng Anh khi lớn lên.

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 Mới - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan