Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang 78, 79 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải VBT Toán lớp 4 trang 78, 79 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 26. Đọc, viết các số tự nhiên trong hệ thập phân. Trong buổi đồng diễn thể dục, tất cả học sinh lớp 4C xếp thành một hàng ngang. Từ trái sang phải hay từ phải sang trái, bạn Bích đều ở vị trí thứ 18 trong hàng.

Cùng học trang 78 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Viết vào chỗ chấm.

Lời giải:

Thực hành 1 trang 78 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Đọc các số sau. 

a) 430

b) 27 403

c) 151 038 000

d) 3 000 009

Lời giải:

a) 430

Đọc số: Bốn trăm ba mươi.

b) 27 403

Đọc số: Hai mươi bảy nghìn bốn trăm linh ba.

c) 151 038 000

Đọc số: Một trăm năm mươi mốt triệu không trăm ba mươi tám nghìn.

d) 3 000 009

Đọc số: Ba triệu không nghìn không trăm linh chín.

Thực hành 2 trang 78 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

 Viết các số sau.

a) Bốn trăm linh sáu nghìn hai trăm mười: ........................ 

b) Ba triệu bảy trăm bốn mươi nghìn chín trăm tám mươi mốt: ....................... 

c) Sáu trăm hai mươi lăm triệu không trăm linh ba nghìn ba trăm hai mươi: ................ 

Lời giải:

a) Bốn trăm linh sáu nghìn hai trăm mười: 406 210

b) Ba triệu bảy trăm bốn mươi nghìn chín trăm tám mươi mốt: 3 740 981

c) Sáu trăm hai mươi lăm triệu không trăm linh ba nghìn ba trăm hai mươi: 625 003 320

Thực hành 3 trang 79 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Viết vào chỗ chấm.

a) Giá trị của chữ số 7 trong 7 365 là .............................................

b) Giá trị của chữ số 8 trong 482 là ................................................

c) Giá trị của chữ số 0 trong 6 108 952 là .........................................

d) Giá trị của chữ số 5 trong 354 073 614 là ............................................

Lời giải:

a) Giá trị của chữ số 7 trong 7 365 là 7 000

b) Giá trị của chữ số 8 trong 482 là 80

c) Giá trị của chữ số 0 trong 6 108 952 là 0

d) Giá trị của chữ số 5 trong 354 073 614 là 50 000 000

Luyện tập 4 trang 79 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Viết số thành tổng theo các hàng.

a) 3308 = ..........................................................................

b) 76 054 = ........................................................................

c) 400 061 340 = ...................................................................

Lời giải:

a) 3 308 = 3 000 + 300 + 8

b) 76 054 = 70 000 + 6 000 + 50 + 4

c) 400 061 340 = 400 000 000 + 60 000 + 1 000 + 300 + 40

Luyện tập 2 trang 79 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Viết vào chỗ chấm.

Trong các số: 123 368 008; 123 805; 123

a) Số có lớp đơn vị gồm các chữ số 1; 2; 3 là: .......................................

b) Số có chữ số 8 ở hàng trăm là: ...................................................

c) Số khi viết thành tổng theo các hàng thì có một số hạng là 3 000 000 là: .......................

Lời giải:

a) Số có lớp đơn vị gồm các chữ số 1; 2; 3 là: 123

b) Số có chữ số 8 ở hàng trăm là: 123 805

c) Số khi viết thành tổng theo các hàng thì có một số hạng là 3 000 000 là: 123 368 008

Luyện tập 3 trang 79 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Số?

Trong buổi đồng diễn thể dục, tất cả học sinh lớp 4C xếp thành một hàng ngang. Từ trái sang phải hay từ phải sang trái, bạn Bích đều ở vị trí thứ 18 trong hàng.

Lớp 4C có .............. học sinh.

Lời giải:

Em điền: Lớp 4C có 35 học sinh.

Giải thích

Từ trái sang phải hay từ phải sang trái, bạn Bích đều ở vị trí thứ 18 trong hàng nên bạn Bích đang đứng chính giữa của hàng.

Như vậy mỗi bên có 17 bạn, tính cả bạn Bích thì lớp 4C có số học sinh là:

17 + 17 + 1 = 35 (học sinh)

Khám phá trang 79 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Thực hiện theo các yêu cầu trong SGK.

Chú thích: Yêu cầu SGK – Khám phá trang 63 SGK

Một nghìn triệu gọi là một tỉ. Số 1 000 000 000 đọc là một tỉ.

Đọc các số trong mỗi câu sau.

a) 3 000 000 000

b) 25 000 000 000

c) Dân số thế giới tính đến tháng 7 năm 2021 là khoảng 7 837 000 000 người.

Lời giải:

a) 3 000 000 000

Đọc số: Ba tỉ

b) 25 000 000 000

Đọc số: Hai mươi lăm tỉ.

c) Dân số thế giới tính đến tháng 7 năm 2021 là khoảng 7 837 000 000 người.

Đọc số: Bảy tỉ tám trăm ba mươi bảy triệu.

Thử thách trang 79 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Thực hiện theo các yêu cầu trong SGK.

Trò chơi Đố em viết đúng số!

Mỗi học sinh chuẩn bị 5 cúc áo hay 5 vật nhỏ như hạt me, viên sỏi, ...

Cách chơi

Giáo viên nói các yêu cầu để học sinh viết số trên bảng con.

Ví dụ: Viết một số có bảy chữ số, trong đó các chữ số cuối cùng của mỗi lớp đều là 5, các chữ số còn lại là số chẵn lớn nhất có một chữ số.

Học sinh nào viết số đúng thì được đặt một cúc áo vào một cánh hoa ở hình bên. Cả lớp đọc số rồi tiếp tục chơi.

Ai đặt cúc áo vào đủ 5 cánh hoa trước thì thắng cuộc.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan