Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 41, 42, 43 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải VBT Toán lớp 4 trang 41, 42, 43 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 13. Tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép cộng. Tính bằng cách thuận tiện (theo mẫu).

Cùng học 1 trang 41 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Quan sát hình vẽ phần Khởi động trong SGK, em hãy đặt phép tính phù hợp với câu trả lời của mỗi bạn rồi tính.

Lời giải:

Cùng học 2 trang 41 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Điền dấu >, <, = vào chỗ chấm.

Lời giải:

Thực hành 1 trang 42 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Số?

a) 75 + 318 = 318 + ..........

c) 66 + .......... = 8 627 + 66

   b) 467 + 5 924 = .......... + 467

   d) ........... + 18 436 = 18 436 + 54

Lời giải:

a) 75 + 318 = 318 + 75

c) 66 + 8 627 = 8 627 + 66

  b) 467 + 5 924 = 5 924 + 467

  d) 54 + 18 436 = 18 436 + 54

Thực hành 2 trang 42 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Tính bằng cách thuận tiện (theo mẫu).

Mẫu: 17 + 148 + 32 + 83 = (17 + 83) + (148 + 32)

= 100 + 180

= 280

a) 24 + 17 + 26

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

b) 80 + 310 + 120

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

c) 34 + 140 + 60 + 16

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................

Lời giải:

a) 24 + 17 + 26 = (24 + 26) + 17

                          = 50 + 17

                          = 67

b) 80 + 310 + 120 = (80 + 120) + 310

                              = 200 + 310

                              = 510

c) 34 + 140 + 60 + 16 = (34 + 16) + (140 + 60)

                                    =  50 + 200

                                    = 250

Luyện tập 1 trang 42 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

>, <, =

a) 2 022 + 1 975 ......... 1 975 + 2 022

b) 2 022 + 1 975 ......... 1 975 + 2020

c) 2 022 + 1 975 ......... 1 977 + 2 022

d) 2 022 + 1 975 ......... 2 025 + 1 972

Lời giải:

Em điền như sau:

a) 2 022 + 1 975 = 1 975 + 2 022

b) 2 022 + 1 975 > 1 975 + 2020

c) 2 022 + 1 975 < 1 977 + 2 022

d) 2 022 + 1 975 = 2 025 + 1 972

Giải thích

a) Dựa vào tính chất giao hoán của phép cộng: Khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không thay đổi.

Vậy 2 022 + 1 975 = 1 975 + 2 022

b) Vì 2 022 > 2020 nên

2 022 + 1 975 > 2020 + 1975

Mà 2020 + 1975 = 1975 + 2020

Vậy 2 022 + 1 975 > 1975 + 2020

c) Vì 1975 < 1977 nên 2 022 + 1 975<1 977 + 2 022

d) 2022 + 1975 = 2022 + 1972 + 3

2025 + 1972 = 2022 + 3 + 1972

Vì 2022 + 1972 + 3 = 2022 + 3 + 1972

Nên 2 022 + 1 975 = 2 025 + 1 972

Luyện tập 2 trang 42 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm.

a) m + n = ........... + m

b) a + 0 = ............ + a = ...........

Lời giải:

a) m + n = n + m

b) a + 0 = 0 + a = a

Luyện tập 3 trang 43 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Tính bằng cách thuận tiện.

a) 3 kg + 30 kg + 270 kg

b) 320 km + 32 km + 680 km + 68 km

c) 2 500 l + 2 900 l + 2 100 l + 2 500 l

Lời giải:

a) 3 kg + 30 kg + 270 kg

= 3 kg + (30 kg + 270 kg)

= 3 kg + 300 kg

= 330 kg

b) 320 km + 32 km + 680 km + 68 km

= (320 km + 680 km) + (32 km + 68 km)

= 1 000 km + 100 km

= 1 100 km

c) 2 500 l + 2 900 l + 2 100 l + 2 500 l

= (2 500 l + 2 500 l) + (2 900 l + 2 100 l)

= 5 000 l + 5 000 l

= 10 000 l

Hoạt động thực tế trang 43 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

 Số?

Tổng số tiền bà đi chợ là ........................................... đồng.

Lời giải:

Tổng số tiền bà đi chợ là 100 000 đồng.

Giải thích

Tổng số tiền đi chợ của bà là:

52 000 + 16 000 + 28 000 + 4 000

= (52 000 + 28 000) + (16 000 + 4 000)                                                 

= 80 000 + 20 000

= 100 000 (đồng)

Vậy bà đi chợ hết 100 000 đồng.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan