Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 51, 52 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải VBT Toán lớp 4 trang 51, 52 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài 16. Dãy số liệu. Bài Thực hành 2: Đọc nội dung trong SGK, viết vào chỗ chấm.

Cùng học trang 51 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Lời giải:

Thực hành 1 trang 51 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Quan sát hình ảnh, viết dãy số liệu rồi sắp xếp dãy số liệu theo thứ tự từ bé đến lớn.

a) Lượng nước trong mỗi bình 

Sắp xếp:

………; ………; ………; ………;

b) Nhiệt độ tại một thời điểm.

Sắp xếp:

………; ………; ………; ………; ……….           

 Lời giải:

a) Lượng nước trong mỗi bình

Sắp xếp:

500 ml; 800 ml; 900 ml; 1 000 ml

b) Nhiệt độ tại một thời điểm.

Sắp xếp:

Sắp xếp:

17oC; 30oC; 35oC; 38oC; 39oC

Thực hành 2 trang 52 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Đọc nội dung trong SGK, viết vào chỗ chấm.

a) Đếm số quả cà chua ở mỗi cây để hoàn thành bảng thống kê số liệu.

Lớp

4A

4B

4C

4D

4E

Số quả

9

........

........

........

.........

b) Viết dãy số liệu: 9; .........; .........; .........; .........

c) Sắp xếp dãy số liệu ở câu a) theo thứ tự từ bé đến lớn.

.........; .........; .........; .........; .........

d) Sắp xếp tên các lớp theo thứ tự số lượng quả từ ít đến nhiều.

.........; .........; .........; .........; .........

Chú thích: Nội dung SGK – Thực hành 2 trang 38 SGK Toán 4 – Tập 1

Hình ảnh cây cà chua của mỗi lớp trồng ở vườn trường.


Lời giải:

a) Em đếm và điền vào bảng được kết quả như sau:

Lớp

4A

4B

4C

4D

4E

Số quả

9

15

13

13

8

b) Viết dãy số liệu: 9; 15; 13; 13; 8

c) Sắp xếp dãy số liệu ở câu a) theo thứ tự từ bé đến lớn.

8; 9; 13; 13; 15

d) Sắp xếp tên các lớp theo thứ tự số lượng quả từ ít đến nhiều:

4E, 4A, 4C và 4D, 4B

Luyện tập 1 trang 52 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

a) Đọc biểu đồ tranh trong SGK.

b) Số?

• Cây cà chua của lớp 4D ít hơn cây của lớp 4B ……… quả.

• Cây cà chua có nhiều quả nhất hơn cây có ít quả nhất là ……….. quả.

Chú thích: Biểu đồ tranh SGK trang 38

Số quả cà chua trên cây mỗi lớp trồng

Lời giải:

a) Dựa vào biểu đồ tranh trong SGK ta có bảng thống kê số liệu:

Lớp

4A

4B

4C

4D

4E

Số quả

9

15

13

13

8

b)

• Cây cà chua của lớp 4D ít hơn cây của lớp 4B 2 quả.

• Cây cà chua có nhiều quả nhất hơn cây có ít quả nhất là 7 quả.

Giải thích

- Cây cà chua của lớp 4D ít hơn cây của lớp 4B là: 15 – 13 = 2 (quả)

- Cây cà chua có nhiều quả nhất hơn cây có ít quả nhất là 15 – 8 = 7 (quả)

Hoạt động thực tế trang 52 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Đọc nội dung SGK, viết vào chỗ chấm.

a)

Phương tiện

Đi bộ

Xe đạp

Xe máy

Xe buýt

Loại khác

Số học sinh

……………

……………

……………

……………

……………

b) Viết dãy số liệu: .........; .........; .........; .........; .........

c) Sắp xếp dãy số liệu ở câu b) theo thứ tự từ bé đến lớn.

          .........; .........; .........; .........; .........

d) Sắp xếp tên các loại phương tiện theo thứ tự số lượng từ ít đến nhiều:

…………………..; …………………..; …………………..; …………………..;

…………………..;

Chú thích: Nội dung sgk – Hoạt động thực tế SGK trang 38

Lời giải:

Em có thể hỏi các bạn trong lớp về loại phương tiện mà các bạn đến trường ngày hôm nay, cộng tổng số lượng mỗi loại và điền vào bảng:

Ví dụ:

Loại phương tiện

Đi bộ

Xe đạp

Xe máy

Xe buýt

Các phương tiện khác.

Số lượng

2

24

6

3

5

b) Viết dãy số liệu: 2; 24; 6; 3; 5.

c) Sắp xếp dãy số liệu ở câu b) theo thứ tự từ bé đến lớn.

          2; 3; 5; 6; 24.

d) Sắp xếp tên các loại phương tiện theo thứ tự số lượng từ ít đến nhiều:

Đi bộ; Xe buýt; Các phương tiện khác; Xe máy; Xe đạp.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan