Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 20, 21 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 1 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải VBT Toán lớp 4 trang 20, 21 tập 1 kết nối tri thức. Một trận đấu bóng đá có 25 827 khán giả vào sân xem trực tiếp, trong đó có 19 473 khán giả nam. Hỏi số khán giả nữ ít hơn số khán giả nam bao nhiêu người?

Bài 1 trang 20 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Kết nối tri thức

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

63 968, 57 379, 56 949, 65 607

Trong các số trên

a) Số chẵn là: ………………………………………………………………………….

Các số lẻ là: ……………………………………………………………………………

b) Viết theo thứ tự từ lớn đến bé là: …………………………………………………..

c) Làm tròn số bé nhất đến hàng trăm ta được số . ……………………………………

d) Làm tròn số lớn nhất đến hàng nghìn ta được số …………………………………...

Lời giải:

a) Số chẵn là: 63 968

Các số lẻ là: 57 379, 56 949, 65 607

b) Viết theo thứ tự từ lớn đến bé là: 65 607, 63 968, 57 379, 56 949.

c) Làm tròn số bé nhất đến hàng trăm ta được số 56 900

d) Làm tròn số lớn nhất đến hàng nghìn ta được số 66 000

Bài 2 trang 20 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Kết nối tri thức

Đặt tính rồi tính. 

Lời giải:

Bài 3 trang 21 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Kết nối tri thức

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

a) Biểu thức nào dưới đây có giá trị lớn nhất?

A. 30 000 + 20 000 x 2

B. 8 000 x 6 + 40 000

C. 60 000 + 30 000 x 7

b) Biểu thức nào dưới đây có giá trị bé nhất?

A. 90 000 – 6 000 x 5

B. 2 000 + 90 000 : 3

C. 56 000 : 8 + 20 000

Lời giải:

a)

A. 30 000 + 20 000 x 2 = 30 000 + 40 000 = 70 000

B. 8 000 x 6 + 40 000 = 48 000 + 40 000 = 88 000

C. 60 000 + 30 000 x 7 = 60 000 + 210 000 = 270 000

Vậy biểu thức C có giá trị lớn nhất. Chọn C

b)

A. 90 000 – 6 000 x 5 = 90 000 – 30 000 = 60 000

B. 2 000 + 90 000 : 3 = 2 000 + 30 000 = 32 000

C. 56 000 : 8 + 20 000 = 7 000 + 20 000 = 27 000

Vậy biểu thức C có giá trị bé nhất. Chọn C

Bài 4 trang 21 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Kết nối tri thức

Một trận đấu bóng đá có 25 827 khán giả vào sân xem trực tiếp, trong đó có 19 473 khán giả nam. Hỏi số khán giả nữ ít hơn số khán giả nam bao nhiêu người?

Lời giải:

Số khán giả nữ là:

25 827 – 19 473 = 6 354 (người)

Số khán giả nữ ít hơn số khán giả nam số người là:

19 473 – 6 354 = 13 119 (người)

Đáp số: 13 119 (người)

Bài 5 trang 21 Vở bài tập Toán 4 tập 1 - Kết nối tri thức

Tính giá trị của biểu thức.

a) 32 750 – 27 750 : 5                                                                        

b) 3 653 + 5 103 x 9

Lời giải:

a) 32 750 – 27 750 : 5 = 32 750 – 5 550

= 27 200

b) 3 653 + 5 103 x 9 = 3 653 + 45 927

= 49 580

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan