Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 9 Vở bài tập (SBT) Toán 3 tập 1

Bình chọn:
3.1 trên 13 phiếu

1. Tính

1. Tính :

675 – 241

409 – 127

782 – 45

146 – 139

100 – 36

2. Đặt tính rồi tính :

671 – 424

550 – 202

138 – 45

450 – 260

3. Số ?

Số bị trừ

421

638

 

820

Số trừ

105

254

450

 

Hiệu

 

 

162

511

4. Khối lớp Hai có 215 học sinh, khối lớp Ba có ít hơn khối lớp Hai là 40 học sinh. Hỏi khối lớp Ba có bao nhiêu học sinh ?

5. Giải bài toán theo tóm tắt sau :

Ngày thứ nhất bán : 115kg đường

Ngày thứ hai bán : 125kg đường

Cả hai ngày bán : … kg đường ?

Bài giải

1.

2.

    

3.

Số bị trừ

421

638

612

820

Số trừ

105

254

450

309

Hiệu

316

384

162

511

4.

Tóm tắt

 

Bài giải

Số học sinh có trong khối lớp Ba là:

215 – 40 = 175 (học sinh)

Đáp số : 175 học sinh

5. Bài giải

Cả hai ngày bán được số ki-lô-gam đường là:

125 + 115 = 240 (kg)

Đáp số : 240kg

 Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 3 - Xem ngay

Bài viết liên quan