Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 10 Unit 6 Trang 62 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 9

Bình chọn:
4.3 trên 3 phiếu

Rewrite the sentences. Put the verbs in the parentheses into the correct form: present simple or will/won't.

Rewrite the sentences. Put the verbs in the parentheses into the correct form: present simple or will/won't.

 (Viết lại các câu. Cho dạng đúng  của những động từ trong ngoặc đơn : hiện tại đơn hoặc "will / won't)

a) If we (keep on) using more and more motor vehicles, we (run out) of oil.

(Nếu chúng ta tiếp tực sử dụng ngày càng nhiều phương tiện giao thông, chúng ta sẽ hết dầu)

If we keep on using more and more motor vehicles, we will run out of oil. 

b) If we (run out) of oil, we (need) other kinds of energy.

(Nếu chúng ta sử dụng hết dầu, chúng ta cần loại năng lượng khác)

c) If we (use) more oil and coal, pollution (increase).

(Nếu chúng ta sử dụng dầu và than, ô nhiễm sẽ tăng)

d) If pollution (increase), more and more trees (die).

(Nếu ô nhiễm tăng, nhiều cây sẽ chết)

e) If more and more trees (die), the climate (change).

(Nếu nhiều cây chết, khí hậu sẽ thay đổi)

f) If the climate (change), we (meet) with natural disasters.

(Nếu khí hậu thay đổi, chúng ta sẽ phải chịu nhiều thảm họa thiên nhiên)

g) If we (try) to control pollution, it (be) very expensive.

(Nếu chúng ta cố gắng kiểm soát ô nhiễm, nó sẽ rất đắt)

h) But if we (not control) pollution, it (be) too late

(Nếu chúng ta không kiểm soát ô nhiễm, nó có thể quá muộn)

Đáp án

a) If we keep on using more and more motor vehicles, we will run out of oil.

b) If we run out of oil, we will need other kinds of energy.

c) If we use more oil and coal, pollution will increase.

d) If pollution increases, more and more trees will die.

e) If more and more trees die, the climate will change.

f) If the climate changes, we' will meet with natural disasters.

g) If we try to control pollution, it will be very expensive.

h) But if we do not control pollution, it will be too late.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan