Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 11 Unit 6 Trang 63 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 9

Bình chọn:
4.3 trên 4 phiếu

Match the words in column A with a definition in column B

a) Match the words in column A with a definition in column B

(Nối từ ở cột A với định nghĩa ở cột B) 

A

B

1. environment (môi trường)

2. deforestation (phá rừng)

3. pollution (ô nhiễm)

4. plastic (nhựa)

5. waste (rác)

a) the action making the environment dirty with man-made waste

(hành động làm cho môi trường bẩn từ rác của con người làm ra)

b) unwanted material (chất liêu không mong muốn)

c) the circumstances, or conditions by which one is surrounded (trường hợp, điều kiện được bao quanh bởi cái này)

d) the action or process or status of clearing of forests (Hành động hoặc quy trình, tình trạng thu sạch rừng)

e) any of numerous organic synthetic or processed materials of polymers (chất polime tổng hợp hoặc đã được xử lý)

b)  Now use the words from column A to complete the sentences below.

(Bây giờ sử dụng những từ ở cột A hoàn thành các câu bên dưới)

1._______ can take many forms. The air we breathe, the water we drink, the ground where we grow our food, and even the increasing noise we hear every day - all contribute to health problems and a lower quality of life.

( _______ có nhiều dạng. Không khí chúng ta thở, nước chúng ta uống, đất chúng ta trồng thực phẩm, và thậm chí âm thanh chúng ta nghe thấy hàng ngày - tất cả làm ra vấn đề sức khỏe và chất lượng sống thấp)

2. The amount of________ waste generated annually in the UK is estimated to be nearly 3 million tones, of which only 7 percent is currently being recycled.

(Lượng ______rác được tạo ra hàng năm ở Anh ước tính gần 3 triệu tấn, trong đó chỉ 7% có thể tái chế)

3. As European society has grown wealthier it has created more and more rubbish. Each year the European Union alone throws away 1.3 billion tones of______

(Khi xã hội Châu Âu phát triển giàu hơn, nó tạo ra nhiều rác hơn. Mỗi năm Liên minh Châu Âu một mình nó ném đi 1.3 tỷ tấn _____)

4. We all need to find out about our local__________ and what we can do to help improve it.

(Chúng ta cần tìm ra ________ địa phương và cái chúng ta có thể làm để cải thiện nó)

5. Between May 2000 and August 2006, Brazil lost nearly 150,000 square kilometers of forest - an area larger than Greece. What can be done to slow ____?

(Từ tháng 5/2000 tới tháng 8/2006, Brazil mất 150,000 kilomet vuông rừng -  một  vùng lớn hơn cả Hy Lạp. Điều gì có thể làm để làm chậm_________)

Đáp án

a)    1. c             2. d             3. a               4. e            5. b

b) Now use the words from column A to complete the sentences below.

1. pollution               2. plastic                 3. waste

4. environment         5. deforestation

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan