Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 7 Unit 7 Trang 71 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 9

Bình chọn:
4.5 trên 4 phiếu

Fill in each gap with ONE suitable word.

Fill in each gap with ONE suitable word.

(Điền vào chỗ trống 1 từ thích hợp)

People have recycled materials throughout history. Metal tools (1)_______weapons have been melted, reformed, and reused since they came in use thousands of years (2)_______ .The iron, steel, and paper industries have almost always (3)_____ recycled materials.

Recycling saves (4) _______by reducing the need to process new material. The amount of energy saved in (5)________ one aluminum can is equal to the energy in the gasoline that would fill half of that same (6)________ To make an aluminum can from recycled metal takes only 5 percent of the total energy needed to produce the same aluminum can (7) _______  unrecycled materials. Recycled paper and paperboard require 75 percent (8) ______ energy to produce than new products. Significant energy savings result in the recycling of steel and glass, as well.

Recycling also (9) pollution because recycling a product creates less pollution (10)_______ producing a new one. For every ton of newspaper recycled, 7 fewer kilograms of air pollutants are pumped into the atmosphere.

Đáp án

1. and                        6. can

2. ago                         7. from      

3. used                        8.less

4. energy                    9. reduces

5. recycling                 10. than

Dịch:

Con người tái chế vật liệu suốt quá trình lịch sử. Công cụ và vũ khí ằng kim loại được nung chảy, đúc hình lại và tái sử dụng từ khi chúng đi vòa trong sử dụng hàng nghìn năm trước. Công nghiệp sắt, thép, và giấy hầu như luôn sử dụng nguyên liệu tái chế. 

Tái chế tiết kiệm năng lượng bằng việc cắt giảm nhu cầu để sản xuất nguyên liệu mới. Lượng năng lượng tiết kiệm bằng việc tái chế nhôm có thể tương đương năng lượng trong nửa bình dầu hỏa. Để chế tạo nhôm có thể từ vật liệu đã được tái chế mất chỉ 5 % trong tổng năng lượng để sản xuất nhôm tương tự từ vật liêu chưa được tái chế. Giấy tái chế yêu cầu 75% năng lượng để sản xuất sản phẩm giấy mới. Sự tiết kiệm năng lượng đáng kể cũng đã dẫn đến sự tái chế kim loại, kính. 

Tái chế cũng cắt giảm ô nhiễm vì tái chế 1 sản phẩm tạo ra ít ô nhiễm hơn là sản xuất 1 cái mới. Mỗi tấn báo được tái chế, sẽ giảm được 7 kilogam chất bẩn,  ô nhiễm thải vào không khí.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 & lộ trình Up 10! trên Tuyensinh247.com Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều), theo lộ trình 3: Nền Tảng, Luyện Thi, Luyện Đề. Bứt phá điểm lớp 9, thi vào lớp 10 kết quả cao. Hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan