Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trang 14 SGK Toán 8 Chân trời sáng tạo tập 2

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải SGK Toán lớp 8 trang 14 Chân trời sáng tạo tập 2. Số quyển vở x đã mua và số tiền y (nghìn đồng) phải trả của ba bạn Hùng, Dũng, Mạnh được biểu diễn lần lượt bởi ba điểm H, D, M trong mặt phẳng tọa độ Oxy như Hình 11. a) Tìm tọa độ các điểm H, D, M. b) Hỏi ai mua nhiều quyển vở nhất?

Bài 1 trang 14 SGK Toán 8 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Vẽ một hệ trục tọa độ \(Oxy\) và đánh dấu các điểm \(A\left( { - 2;0} \right);B\left( {3;0} \right);C\left( {4;0} \right)\).

a) Em nhận xét gì về các điểm \(A;B;C\)?

b) Em hãy cho biết một điểm bất kì trên trục hoành có tung độ bằng bao nhiêu?

Phương pháp:

- Điểm \(A\left( {{x_0};{y_0}} \right)\) thì hoành độ là \({x_0}\) và tung độ là \({y_0}\).

- Điểm \(B\left( {0;b} \right)\) nằm trên trục tung, tung độ là \(b\).

- Điểm \(C\left( {c;0} \right)\) nằm trên trục hoành, hoành độ là \(c\).

Lời giải:

a) Xác định được các điểm A(−2; 0), B(3; 0), C(4; 0) trên hệ trục tọa độ Oxy như sau:

Nhận xét: các điểm A(−2; 0), B(3; 0), C(4; 0) đều nằm trên trục hoành và có tung độ bằng 0.

b) Bất kì một điểm nằm trên trục hoành đều có tung độ bằng 0.

Bài 2 trang 14 SGK Toán 8 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Vẽ một hệ trục tọa độ \(Oxy\) và đánh dấu các điểm \(M\left( {0;-2} \right);N\left( {0;1} \right);P\left( {0;4} \right)\).

a) Em có nhận xét gì về các điểm \(M;N;P\)?

b) Em hãy cho biết một điểm bất kì trên trục tung có hoành độ bằng bao nhiêu.

Lời giải:

- Điểm \(A\left( {{x_0};{y_0}} \right)\) thì hoành độ là \({x_0}\) và tung độ là \({y_0}\).

- Điểm \(B\left( {0;b} \right)\) nằm trên trục tung, tung độ là \(b\).

- Điểm \(C\left( {c;0} \right)\) nằm trên trục hoành, hoành độ là \(c\).

Lời giải:

Xác định được các điểm M(0; −2), N(0; 1), P(0; 4) trên hệ trục tọa độ Oxy như sau:

 Nhận xét ba điểm M, N, P cùng nằm trên trục tung.

b) Một điểm bất kì trên trục tung có hoành độ bằng 0.

Bài 3 trang 14 SGK Toán 8 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Vẽ một hệ trục tọa độ \(Oxy\) và đánh dấu các điểm \(A\left( { - 3;3} \right);B\left( {3;3} \right);C\left( {3; - 3} \right);D\left( { - 3; - 3} \right)\). Nêu nhận xét về các cạnh và góc của tứ giác ABCD.

Phương pháp:

- Điểm \(A\left( {{x_0};{y_0}} \right)\) thì hoành độ là \({x_0}\) và tung độ là \({y_0}\).

- Điểm \(B\left( {0;b} \right)\) nằm trên trục tung, tung độ là \(b\).

- Điểm \(C\left( {c;0} \right)\) nằm trên trục hoành, hoành độ là \(c\).

Lời giải:

Bài 4 trang 14 SGK Toán 8 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Vẽ đồ thị hàm số được cho bởi bảng sau:

Phương pháp:

Đồ thị hàm số \(y = f\left( x \right)\) trên mặt phẳng tọa độ \(Oxy\) là tập hợp tất cả các điểm \(M\left( {x;f\left( x \right)} \right)\).

Vẽ đồ thị hàm số là biểu diễn tất cả các điểm thuộc đồ thị hàm số lên mặt phẳng tọa độ.

Lời giải:

Đồ thị hàm số là tập hợp các điểm có tọa độ (−3; −6), (−1; −2), (1; 2), (2; 4) được vẽ trên mặt phẳng tọa độ như sau:

Bài 5 trang 14 SGK Toán 8 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Trong những điểm sau, tìm điểm thuộc đồ thị của hàm số \(y = 4x\):

\(M\left( { - 1; - 4} \right);N\left( {1; - 4} \right);P\left( {\dfrac{1}{4};1} \right)\).

Phương pháp:

Điểm \(M\left( {a;b} \right)\) thuộc vào đồ thị hàm số \(y = f\left( x \right)\) khi \(x = a\) và \(f\left( x \right) = b\).

Lời giải:

• Thay tọa độ điểm M vào hàm số ta có −4 = 4.( −1) suy ra M thuộc đồ thị hàm số y = 4x.

• Thay tọa độ điểm N vào hàm số ta có −4 ≠  4.1 suy ra N không thuộc đồ thị hàm số y = 4x.

Bài 6 trang 14 SGK Toán 8 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Cho \(y\) làm hàm số của biến số \(x\). Giá trị tương ứng của \(x;y\) được cho trong bảng sau:

a) Vẽ hệ trục tọa độ \(Oxy\) và xác định các điểm biểu diễn các cặp giá trị \(\left( {x;y} \right)\) tương ứng có trong bảng trên.

b) Em có nhận xét gì về điểm vừa xác định trong câu a?

Phương pháp:

- Điểm \(A\left( {{x_0};{y_0}} \right)\) thì hoành độ là \({x_0}\) và tung độ là \({y_0}\).

- Điểm \(B\left( {0;b} \right)\) nằm trên trục tung, tung độ là \(b\).

- Điểm \(C\left( {c;0} \right)\) nằm trên trục hoành, hoành độ là \(c\).

Lời giải:

a)

 b) 5 điểm trên là các điểm thẳng hàng.

Bài 7 trang 14 SGK Toán 8 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Số quyển vở \(x\) đã mua và số tiền \(y\) (nghìn đồng) phải trả của ba bạn Hùng, Dũng, Mạnh được biểu diễn lần lượt bởi ba điểm \(H,D,M\) trong mặt phẳng tọa độ \(Oxy\) như Hình 11.

a) Tìm tọa độ các điểm H, D, M.

b) Hỏi ai mua nhiều quyển vở nhất?

Phương pháp:

a) Để xác định tọa độ điểm \(A\)trên mặt phẳng tọa độ \(Oxy\) ta làm như sau.

Từ điểm \(A\) ta kẻ đường thẳng vuông góc với \(Ox\) cắt \(Ox\) tại \(a\); từ điểm \(A\) ta kẻ đường thẳng vuông góc với \(Oy\) cắt \(Oy\) tại \(b\).

Khi đó điểm \(A\) trên mặt phẳng tọa độ có tọa độ là \(A\left( {a;b} \right)\).

b) Hỏi ai mua nhiều vở nhất.

Lời giải:

a) H(3;9); D(4;12); M(2;6)

b) Trục tung biểu thị cho số quyển vở x của ba bạn, do đó bạn Dũng mua nhiều vở nhất (x = 4)

Bài 8 trang 14 SGK Toán 8 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Mai trông coi một cửa hàng bán kem, em nhận thấy có mối quan hệ giữa số kem \(S\) bán ra mỗi ngày và nhiệt độ cao nhất \(t\left( {^\circ C} \right)\) của ngày hôm đó. Mai đã ghi lại các giá trị tương ứng của \(t\) và \(S\) trong bảng sau:

Vẽ đồ thị của hàm số \(S\) theo biến số \(t\).

Phương pháp:

Đồ thị hàm số \(y = f\left( x \right)\) trên mặt phẳng tọa độ \(Oxy\) là tập hợp tất cả các điểm \(M\left( {x;f\left( x \right)} \right)\).

Vẽ đồ thị hàm số là biểu diễn tất cả các điểm thuộc đồ thị hàm số lên mặt phẳng tọa độ.

Lời giải:

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan