Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 10.15, 10.16, 10.17, 10.18, 10.19, 10.20, 10.21, 10.22, 10.23, 10.24 trang 123, 124 SGK Toán 8 Kết nối tri thức tập 2

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải sách giáo khoa Toán lớp 8 trang 123, 124 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 2: bài 10.15, 10.16, 10.17, 10.18, 10.19, 10.20, 10.21, 10.22, 10.23, 10.24. Tính thể tích của hình chóp tứ giác đều, biết chiều cao bằng 9 cm và chu vi đáy bằng 12 cm.

Bài 10.15 trang 123 SGK Toán 8 tập 2 - Kết nối tri thức

Trung đoạn của hình chóp tam giác đều trong Hình 10.34 là:

A. SB

B. SH

C. SI

D. HI

 

Phương pháp:

Quan sát hình 10.34

Lời giải:

Đáp án đúng là C

Trung đoạn là SI.

Bài 10.16 trang 123 SGK Toán 8 tập 2 - Kết nối tri thức

Đáy của hình chóp tứ giác đều là:

A. Hình vuông 

B. Hình bình hành

C. Hình thoi

D. Hình chữ nhật

Phương pháp:

Hình chóp tứ giác đều có đáy là hình vuông

Lời giải:

Đáp án đúng là A

Đáy của hình chóp tứ giác đều là hình vuông.

Bài 10.17 trang 123 SGK Toán 8 tập 2 - Kết nối tri thức

Diện tích xung quanh của hình chóp tam giác đều bằng:

A. Tích của nửa chu vi đáy và chiều cao của hình chóp

B. Tích của nửa chu vi và trung đoạn

C. Tích của chu vi đáy và trung đoạn

D. Tổng của chu vi đáy và trung đoạn

Phương pháp:

Diện tích xung quanh của hình chóp tam giác đều bằng tích của nửa chu vi và trung đoạn.

Lời giải:

Đáp án đúng là B

Diện tích xung quanh của hình chóp tam giác đều bằng tích của nửa chu vi đáy và trung đoạn.

Bài 10.18 trang 123 SGK Toán 8 tập 2 - Kết nối tri thức

Một hình chóp tam giác đều có chiều cao h, thể tích V. Diện tích đáy S là:

A. \(S = \frac{h}{V}\)

B. \(S = \frac{V}{h}\)

C. \(S = \frac{{3V}}{h}\)

D. \(S = \frac{{3h}}{V}\)

Phương pháp:

Từ công thức tính thể tích \(V = \frac{1}{3}.S.h\) suy ra công thức tính S

Lời giải:

Đáp án đúng là C

Ta có : 

V = \(V = \frac{1}{3}.S.h\) => S = \(\frac{3V}{{h}}\).

Bài 10.19 trang 123 SGK Toán 8 tập 2 - Kết nối tri thức

Gọi tên đỉnh, cạnh bên, cạnh đáy, đường cao và một trung đoạn của hình chóp tam giác đều, hình chóp tứ giác đều.

Phương pháp:

Quan sát hình 10.35 kể tên đỉnh, cạnh bên, cạnh đáy, đường cao của các hình chóp đều

Lời giải:

Hình chóp tam giác đều S.DEF

– Đỉnh: S.

– Cạnh bên: SD, SE, SF.

– Cạnh đáy: DE, DF, EF.

– Đường cao: SO.

– Một trung đoạn: SH.

Hình chóp tứ giác đều S.ABCD

– Đỉnh: S.

– Cạnh bên: SA, SB, SC, SD.

– Cạnh đáy: AB, BC, CD, AD.

– Đường cao: SI.

– Một trung đoạn: SH.

Bài 10.20 trang 123 SGK Toán 8 tập 2 - Kết nối tri thức

Tính diện tích xung quanh của hình chóp tam giác đều, hình chóp tứ giác đều trong Hình 10.36

Phương pháp:

Quan sát hình 10.36: xác định các kích thước và  áp dụng công thức tính diện tích xung quanh của hình chóp tam giác, tứ giác đều để tính.

Lời giải:

a) Nửa chu vi của tam giác ABC là: (12 + 12 + 12) : 2 = 18 (đvđd).

Ta có BH = HA = (đvđd).

Xét tam giác HBD vuông tại H, theo định lí Pythagore suy ra: 

HD2 = BD2 – BH2 = 82 – 62 = 28.

Suy ra HD =  (đvđd).

Diện tích xung quanh của hình chóp tam giác đều là 

Sxq = p . d = 18.  (đvdt).

b) Nửa chu vi hình vuông ABCD là: (10 . 4) : 2 = 20 (đvđd).

Ta có CH = HD =  (đvđd).

Xét tam giác SHD vuông tại H, theo định lí Pythagore suy ra: 

SH2 = SD2 – HD2 = 122 – 52 = 119.

Suy ra SH =(đvđd).

Diện tích xung quanh của hình chóp tứ giác đều là

Sxq = p . d = 20 . (đvđd).

Bài 10.21 trang 124 SGK Toán 8 tập 2 - Kết nối tri thức

Tính thể tích của hình chóp tứ giác đều, biết chiều cao bằng 9 cm và chu vi đáy bằng 12 cm.

Phương pháp:

Áp dụng công thức tính thể tích của hình chóp tứ giác đều

Lời giải:

Chu vi đáy của hình chóp tứ giác đều bằng 12 cm nên cạnh của đáy là: 12 : 4 = 3 (cm) (vì đáy của hình chóp tứ giác đều là hình vuông).

Diện tích đáy là: S = 3 . 3 = 9 (cm2).

 Thể tích hình chóp là:

V =. S . h = .9.9 = 27 (cm3).

Bài 10.22 trang 124 SGK Toán 8 tập 2 - Kết nối tri thức

Từ một khúc gỗ hình lập phương cạnh 30 cm, người ta cắt đi một phần gỗ để được phần còn lại là một hình chóp tứ giác đều có đáy là hình vuông cạnh 30 cm và chiều cao của hình chóp cũng bằng 30 cm. Tính thể tích của phần gỗ bị cắt đi.

Phương pháp:

- Tính thể tích của hình chóp.

- Tính thể tích hình lập phương.

Thể tích phần gỗ bị cắt bằng thể tích của hình lập phương trừ đi thẻ tích của hình chóp

Lời giải:

Diện tích mặt đáy của hình chóp tứ giác đều S.ABCD là: S = 30 . 30 = 900 (cm2).

Thể tích hình chóp tứ giác đều S.ABCD là: 

Vhc = S. h = .900.30 = 9 000 (cm3).

Vậy thể tích phần gỗ bị cắt đi là:

Vc = V – Vhc = 27 000 – 9 000 = 18 000 (cm3).

Bài 10.23 trang 124 SGK Toán 8 tập 2 - Kết nối tri thức

Một khối gỗ gồm đế là hình lập phương cạnh 9 cm và một hình chóp tứ giác đều. Tính thể tích khối gỗ.

Phương pháp:

- Tính thể tích của khối chóp.

- Tính thể tích của hình lập phương.

Thể tích của khối gỗ bằng thể tích của khối chóp cộng với thể tích của hình lập phương

Lời giải:

Có chiều cao của cả khối gỗ là 19 cm, cạnh của hình lập phương là 9 cm.

Suy ra chiều cao của hình chóp tứ giác đều là: 19 – 9 = 10 (cm).

Diện tích mặt đáy của hình chóp tứ giác đều là: S = 9 . 9 = 81 (cm2).

Thể tích hình chóp tứ giác đều là: 

Vhc = S. h= .81 . 10 = 270 (cm3).

Thể tích hình lập phương là: Vhlp = 9 . 9 . 9 = 729 (cm3). 

Vậy thể tích của khối gỗ là: V = Vhc + Vhlp = 270 + 729 = 999 (cm3).

Bài 10.24 trang 124 SGK Toán 8 tập 2 - Kết nối tri thứca

Bạn Trang cắt miếng bìa hình tam giác đều cạnh dài 20 cm và gấp lại theo các dòng kẻ (nét đứt) để được hình chóp tam giác đều. Tính diện tích xung quanh của hình chóp tam giác đều tạo thành. Cho biết \(\sqrt {75}  \approx 8,66\)

Phương pháp:

- Các mặt bên của hình chóp là tam giác giác đều cạnh là 10 cm => Đường cao trong một mặt tam giác là: \(\sqrt {{{10}^2} - {5^2}}  = \sqrt {75}  \approx 8,66\) cm

- Tính nửa chu vi mặt đáy.

- Tính diện tích xung quanh của hình chóp tam giác đều

Lời giải:

Các mặt bên của hình chóp là tam giác giác đều cạnh bằng 20 : 2 = 10 cm.

Khi đó đường cao trong một mặt tam giác hay chính là trung đoạn của hình chóp tam giác đều được tạo thành bằng  ≈ 8,66 cm (áp dụng định lí Pythagore).

Phần giới hạn bởi các nét đứt tạo thành mặt đáy của hình chóp tam giác đều có cạnh bằng 10 cm nên nửa chu vi mặt đáy là:(10 + 10 + 10) = 15 (cm).

Vậy diện tích xung quanh của hình chóp tam giác đều tạo thành là: 

Sxq = p . d ≈ 15 . 8,66 = 129,9 (cm2).

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan