Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải VBT Toán 3 trang 40, 41 - Chân trời sáng tạo tập 1 - Em làm được những gì

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 40, bài 5, 6, 7 trang 41 Vở bài tập Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài Em làm được những gì trang 40, 41.

Bài 1 trang 40 VBT Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng.

a) Số bảy trăm linh hai được viết là

A. 7 002

B. 720

C. 702

b) Số 850 được viết thành tổng các trăm, chục, đơn vị là:

A. 800 + 50

B. 8 + 50

C. 8 + 5 + 0

Trả lời:

a) Đáp án đúng là: C

Viết số theo thứ tự các hàng trăm, chục, đơn vị

Số bảy trăm linh hai được viết là 702.

b) Đáp án đúng là: A

Số 850 gồm 8 trăm, 5 chục

Vậy 850 = 800 + 50.

Bài 2 trang 40 VBT Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Đặt tính rồi tính.

a) Tổng của 571 và 264.

b) Hiệu của 571 và 264.

Trả lời:

Đặt tính theo cột dọc sao cho các hàng thẳng cột với nhau và thực hiện cộng, trừ theo thứ tự từ phải qua trái.

 

+ 1 cộng 4 bằng 5, viết 5

+ 7 cộng 6 bằng 13, viết 3 nhớ 1

+ 5 cộng 2 bằng 7, thêm 1 bằng 8, viết 8

Vậy 571 + 264 = 835

+ 1 không trừ được 4, lấy 11 trừ 4 được 7, viết 7

+ 7 trừ 6 bằng 1, 1 trừ 1 bằng 0, viết 0

+ 5 trừ 2 bằng 3, viết 3

Vậy 571 – 264 = 307

Bài 3 trang 40 VBT Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Tính giá trị của biểu thức.

a) 30 + 20 : 5

b) 2 × (780 – 771)

Trả lời:

- Nếu biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, ta thực hiện phép tính nhân, chia trước rồi thực hiện phép tính cộng, trừ sau.

- Nếu biểu thức có chứa dấu ngoặc ta thực hiện phép tính trong dấu ngoặc trước.

a) 30 + 20 : 5

= 30 + 4

= 34

Vậy giá trị biểu thức 30 + 20 : 5 là 34.

b) 2 × (780 – 771)

= 2 × 9

= 18

Vậy giá trị biểu thức 2 × (780 – 771) là 18.

Bài 4 trang 40 VBT Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Số?

a) Mỗi bông có 5 cánh hoa. Vậy 8 bông có ….. cánh hoa.

b) Có 12 chiếc đũa như nhau, như vậy có ….. đôi đũa.

Trả lời:

a) Mỗi bông có 5 cánh hoa. Vậy 8 bông có 40 cánh hoa.

8 bông có số cánh hoa là:

5 × 8 = 40 (cánh)

Đáp số: 40 cánh hoa.

b) Có 12 chiếc đũa như nhau, như vậy có 6 đôi đũa.

Số đôi đũa là:

12 : 2 = 6 (đôi)

Đáp số: 6 đôi đũa.

Bài 5 trang 41 VBT Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Bà sinh mẹ năm 25 tuổi. Mẹ sinh Tâm năm mẹ 30 tuổi. Năm nay Tâm 9 tuổi. Hỏi năm nay bà bao nhiêu tuổi?

Trả lời:

Tóm tắt

Bà sinh mẹ năm 25 tuổi

Mẹ sinh tâm năm 30 tuổi

Tâm năm nay 9 tuổi

Tuổi của bà : …. tuổi?

Bài giải

Tuổi của mẹ hiện nay là:

30 + 9 = 39 (tuổi)

Tuổi của bà hiện nay là:

39 + 25 = 64 (tuổi)

Đáp số: 64 tuổi

Bài 6 trang 41 VBT Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Viết vào chỗ chấm.

Tam giác ABC có:

3 đỉnh là: ..., ..., ....

3 cạnh là: ..., ...., ...

Trả lời:

Tam giác ABC có:

+ 3 đỉnh là: A, B, C

+ 3 cạnh là: AB, BC, CA

Bài 7 trang 41 VBT Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

a) Số?

b) Sắp xếp các số đo sau theo thứ tự từ lớn đến bé:

2 m, 1 km, 300 cm.

Trả lời:

a) Nhớ lại mối quan hệ giữa các đơn vị đo để điền số thích hợp vào ô trống.

Ta điền vào bảng như sau:

km

m

dm

cm

mm

1 km

= 1000 m

1 m

= 10 dm

= 100 cm

= 1000 mm

1 dm

= 10 cm

= 100 mm

1 cm

= 10 mm

1 mm

b) Đổi 1 km = 1000 m

300 cm = 3 m

So sánh: 2 m; 1000 m; 3 m

Ta thấy: 2 < 3 < 1000.

Do đó: 1000 m > 3 m > 2 m.

Hay 1 km > 300 cm > 2m.

Sắp xếp các số đo theo thứ tự từ lớn đến bé, ta được: 1 km; 300 cm; 2 m.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan