Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải VBT Toán 3 trang 45 - Chân trời sáng tạo tập 1 - Bảng chia 3

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 1, 2 trang 45 Vở bài tập Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài Bảng chia 3. Số? a) Chia đều 18 quả điều thành 3 phần, mỗi phần có … quả điều. b) Có 18 quả điều chia thành các phần, mỗi phần có 2 quả. Có tất cả … phần.

Khoanh theo mẫu rồi viết vào chỗ chấm.

Trả lời:

I. THỰC HÀNH

Bài 1 trang 45 VBT Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Tính nhẩm.

a)6 : 3 = …       9 : 3 = …       b) 21 : 3 = …       18 : 3 = …

 12 : 3 = …       15 : 3 = …        27 : 3 = …       30 : 3 = …

Trả lời:

Em dựa vào kiến thức phép nhân 3, chia 3 đã làm ở trên để điền kết quả vào chỗ chấm.

a) 6 : 3 = 2       9 : 3 = 3       b) 21: 3 = 7       18 : 3 = 6

 12 : 3 = 4       15 : 3 = 5        27 : 3 = 9       30 : 3 = 10

II. LUYỆN TẬP

Bài 1 trang 45 VBT Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Số?

9 = 3 × …        15 = 3 × …       27 = 3 × …        0 = 3 × …

12 = 3 × …       21 = 3 × …       18 = 3 × …       30 = 3 × …

Trả lời:

Em dựa vào bảng nhân 3 để điền vào chỗ chấm

9 = 3 × 3        15 = 3 × 5       27 = 3 × 9        0 = 3 × 0

12 = 3 × 4       21 = 3 × 7       18 = 3 × 6       30 = 3 × 10

Bài 2 trang 45 VBT Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Số?

a) Chia đều 18 quả điều thành 3 phần, mỗi phần có … quả điều.

b) Có 18 quả điều chia thành các phần, mỗi phần có 2 quả. Có tất cả … phần.

Trả lời:

a) Số quả điều ở mỗi phần bằng tổng số quả điều chia cho số phần.

Bài toán cho tổng số quả điều là 18, số phần là 3. Vậy mỗi phần sẽ có 6 quả điều.

18 : 3 = 6 (quả điều).

b) Tất cả số phần bằng tổng số quả điều chia cho số quả điều ở mỗi phần.

Bài toán cho biết tổng số quả điều là 18, mỗi phần có 2 quả điều. Vậy có tất cả 9 phần.

18 : 2 = 9 (phần).

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan