Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải VBT Toán 3 trang 50 - Chân trời sáng tạo tập 1 - Nhân nhẩm, chia nhẩm

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 1, 2, 3 trang 50 Vở bài tập Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài Nhân nhẩm, chia nhẩm. Giúp hoàng tử tìm công chúa. (Viết số thích hợp vào ô trống).

Viết vào chỗ chấm.

200 × 3 = ?           600 : 3 = ?

2………× 3 = 6………       6………. : 3 = 2………..

200 × 3 =……………       600 : 3 = ……………….

30 × 4 = ?           120 : 4 =?

3……… × 4 = 12……       12………. : 4 = …………

30 × 4 =……………..        120 : 4 = …………………

Trả lời:

Em thực hiện như sau:

200 × 3 = ?          600 : 3 = ?

2 trăm × 3 = 6 trăm      6 trăm : 3 = 2 trăm

200 × 3 = 600         600 : 3 = 200

30 × 4 = ?           120 : 4 = ?

3 chục × 4 = 12 chục      12 chục : 4 = 3 chục

30 × 4 = 120          120 : 4 = 30

I. LUYỆN TẬP

Bài 1 trang 50 VBT Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Tính nhẩm.

a) 40 × 2 = …….      30 × 3 = …….      200 × 5 = ……. 

b) 30 × 5 = …….      40 × 3 = …….      50 × 2 = ……...

Trả lời:

Em thực hiện tính nhẩm:

a) 40 × 2 = 80       30 × 3 = 90       200 × 5 = 800

b) 30 × 5 = 150      40 × 3 = 120      50 × 2 = 100

Bài 2 trang 50 VBT Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Tính nhẩm.

a) 80 : 4 =……..      600 : 2 =………      900 : 3 =……..

b) 240 : 4= ……      250 : 5 =………      180 : 3 =……..

Trả lời:

Em thực hiện tính nhẩm:

a) 80 : 4 = 20       600 : 2 = 300     900 : 3 = 300

b) 240 : 4 = 60      250 : 5 = 50      180 : 3 = 60

Bài 3 trang 50 VBT Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Số?

Trả lời:

Bài 4 trang 50 VBT Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Giúp hoàng tử tìm công chúa. (Viết số thích hợp vào ô trống).

Trả lời:

Em thực hiện phép tính theo chiều mũi tên để được kết quả đúng.

Kết quả như sau:

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan