Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải VBT Toán 3 trang 79, 80 - Chân trời sáng tạo tập 1 - Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 1, 2 trang 80 Vở bài tập Toán lớp 3 tập 1 Chân trời sáng tạo - Bài Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng. Vị trí lều của các bạn: Việt, Nam, Hòa, Hưng, Thịnh theo thứ tự là trung điểm của các đoạn thằng: AD, BC, DC, AB, SU.

Viết vào chỗ chấm.

Trả lời:

Quan sát hình vẽ rồi điền vào chỗ chấm như sau:

I. THỰC HÀNH

Bài 1 trang 79 VBT Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Quan sát hình ảnh, viết theo mẫu.

Mẫu: C, D, E là ba điểm thẳng hàng.

∙ D là điểm nằm giữa hai điểm C và E.

∙ D là trung điểm của đoạn thẳng CE.

Trả lời:

Học sinh quan sát hình ảnh để viết theo mẫu

• E, G, H

+ E, G, H là ba điểm thẳng hàng.

+ G là điểm nằm giữa hai điểm E và H.

+ G là trung điểm của đoạn thẳng EH.

• H, L, K

+ H, L, K là ba điểm thẳng hàng.

+ L là điểm nằm giữa hai điểm H và K.

+ L là trung điểm của đoạn thằn HK.

Bài 2 trang 79 VBT Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

a) Quan sát hình dưới đây, viết vào chỗ chấm.

N là trung điểm của đoạn thẳng ST vì:

N là điểm nằm giữa hai điểm … và …; SN = … 

b) Vẽ đoạn thẳng AB dài 10 cm, xác định trung điểm M của đoạn AB.

Trả lời:

a) Em quan sát hình vẽ và thấy được để N là trung điểm của đoạn thẳng ST thì điểm N cần phải nằm giữa hai điểm S và T. SN = NT (vì SN = 3 cm; NT = 3 cm).

N là trung điểm của đoạn thẳng ST vì:

N là điểm nằm giữa hai điểm S và T; SN = NT.

b) Vẽ đoạn thẳng AB dài 10 cm.

Trên đoạn thẳng AB em lấy điểm M sao cho AM = MB = 5 cm. 

Bài 3 trang 80 VBT Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Làm theo nội dung SGK.

Trả lời:

Học sinh tự thực hành

II. LUYỆN TẬP

Bài 1 trang 80 VBT Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Trả lời:

Hình 1: Em thấy ba điểm A, O, B thẳng hàng. Điểm O nằm giữa hai điểm A và B. AO = OB = 2 cm.

Vậy O là trung điểm của đoạn thẳng AB.

Hình 2: Ba điểm C, M, D là 3 điểm không thẳng hàng. Điểm M nằm giữa C và D và CM = MD.

Vậy M không là trung điểm của đoạn thẳng CD (vì C, M, D không thẳng hàng) 

Hình 3: Ba điểm P, K, Q là 3 điểm thẳng hàng. Điểm K nằm giữa hai điểm P và Q.

Nhưng K không phải là trung điểm của đoạn thẳng PQ vì PK > KQ (3 > 2).

Từ đó, ta điền được như sau 

Bài 2 trang 80 VBT Toán lớp 3 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Câu hỏi:

Nối (theo mẫu).

Vị trí lều của các bạn: Việt, Nam, Hòa, Hưng, Thịnh theo thứ tự là trung điểm của các đoạn thằng: AD, BC, DC, AB, SU.

Trả lời:

Em quan sát tranh, xác định trung điểm của các đoạn thẳng AD, BC, DC, AB, SU rồi xác định vị trí các lều.

Lều của Việt là trung điểm của đoạn thẳng AD nên lều Việt ở vị trí của điểm V.

Lều của Nam là trung điểm của đoạn thẳng BC nên lều Nam ở vị trí của điểm T.

Lều của Hòa là trung điểm của đoạn thẳng DC nên lều Hòa ở vị trí của điểm U.

Lều của Hưng là trung điểm của đoạn thẳng AB nên lều Hưng ở vị trí của điểm S.

Lều của Thịnh là trung điểm của đoạn thẳng SU nên lều Thịnh ở vị trí của điểm O.

Như vậy, ta sẽ nối được như sau:

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan